System Wymiany Informacji (SWI)

Głównym celem Systemu Wymiany Informacji jest publikacja na stronie internetowej www.gaz-system.pl oraz wymiana informacji technicznych i handlowych pomiędzy Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP) a uczestnikami rynku m.in.: zleceniodawcą usługi przesyłowej, operatorem systemu dystrybucyjnego, odbiorcą końcowym czy podmiotem zainteresowanym przyłączeniem do sieci przesyłowej zarządzanej przez Operatora.

Wdrożenie SWI wynika również z konieczności implementacji wymogów publikacyjnych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005.

System Wymiany Informacji podzielony jest logicznie na trzy strefy:

Pierwsza tzw. Strefa Klienta, dostępna po uwierzytelnieniu, umożliwi dostęp do danych związanych z realizacją kontraktów i usług dla Klienta.

Druga Strefa – Publikacyjna - dostępna bez logowania, w niej będą publikowane informacje ogólnodostępne na stronie internetowej Spółki (www.gaz-system.pl).

Trzecia Strefa – Baza kontraktów - dla użytkowników wewnętrznych (pracowników GAZ-SYSTEM), którzy będą mieli dostęp jako operatorzy realizujący przydzielone uprawnieniami zadania w systemie.

Projektując SWI położyliśmy duży nacisk na bezpieczeństwo wymienianych informacji. System dostępny jest przez przeglądarkę internetową, a wszelkie dane przekazywane są za pomocą bezpiecznego protokołu https wspartego 256-bitowym szyfrowaniem SSL.

Do podstawowych funkcjonalności SWI należą m.in. publikacje:

  • informacji o dostępnej zdolności przesyłowej oraz jej prognoz krótko i długoterminowych,
  • map systemu przesyłowego,
  • prac planowanych w systemie przesyłowym,
  • parametrów jakościowych przesyłanego paliwa gazowego.

Publikacje w znakomitej większości zostały już uruchomione na stronie internetowej GAZ-SYSTEM w zakładkach System przesyłowy i SGT.

Klienci Spółki GAZ-SYSTEM uzyskają dostęp do informacji związanych z realizacją ich kontraktów m.in.:

  • dostęp do złożonych wniosków, wydanych warunków i zawartych umów przyłączeniowych,
  • dostęp do złożonych wniosków oraz zawartych umów i aneksów przesyłowych,
  • możliwość podglądu oraz składania nominacji i renominacji,
  • dostęp do danych operatywnych i rozliczeniowych,
  • dostęp do informacji o statusie niezbilansowania,
  • dostęp do faktur.


Pobierz instrukcję obsługi Systemu Wymiany Informacji dla użytkownika zewnętrznego

Pobierz "Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez SWI"

Pobierz instrukcję składania nominacji w Systemie Wymiany Informacji

Pobierz instrukcję eksportu pliku z nominacją z SWI w formacie XML

Pobierz instrukcję włączania trybu zgodności dla SWI w przeglądarkach Internet Explorer

Pobierz formularz rejestracyjny nowego konta użytkownika w Systemie Wymiany Informacji

Pobierz pełnomocnictwo do dokonywania czynności w SWI

Pobierz pełnomocnictwo do rejestracji w SWI

Pobierz pełnomocnictwo dla Administratora SWI wewnątrz organizacji (AWO)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych użytkowników Systemu Wymiany Informacji.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.