Najczęściej zadawane pytania

 • Czym zajmuje się firma GAZ-SYSTEM S.A.

  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. to przedsiębiorstwo, które odpowiedzialne jest za transport gazu ziemnego i zarządzanie siecią przesyłową na terenie Polski. Ze względu na wagę realizowanych zadań, spółka należy do grupy przedsiębiorstw strategicznych dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kraju.GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką akcyjną, której właścicielem w 100% jest Skarb Państwa.

  Spółka jest świadoma roli, jaką pełni dla funkcjonowania polskiej gospodarki
  i bezpieczeństwa energetycznego kraju  oraz przyjmuje odpowiedzialność wynikającą z zajmowania kluczowej pozycji na rynku gazu.

  Od kilku lat GAZ-SYSTEM S.A. realizuje ambitny plan inwestycyjny związany z rozbudową sieci przesyłowej w Polsce. Zrealizował także budowę pierwszego
  w kraju i w tej części Europy terminalu do odbioru gazu skroplonego LNG.

 • Dlaczego rozbudowa krajowego systemu przesyłowego jest konieczna?

  W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM S.A. zrealizował  plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstały w północno-zachodniej i środkowej Polsce.Spółka w latach 2015-2025 planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów.

  Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, będą stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

  Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. oraz usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni do 90% realizowanego importu (do 2011 r. było to 9%).

 • Jakie inwestycje strategiczne realizuje obecnie spółka?

   

  GAZ-SYSTEM S.A. planuje w latach 2015-2025 wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów. Kolejne inwestycje infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. w krajowym systemie przesyłowym powstaną w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski.

  Są to  m.in. gazociągi wysokiego ciśnienia relacji Lwówek-Odolanów, Czeszów-Kiełczów, Czeszów-Wierzchowice, Zdzieszowice-Wrocław, Hermanowice-Strachocina,    Strachocina -Pogórska Wola, Pogórska Wola-Tworzeń, Tworzeń-Tworóg, Tworóg-Kędzierzyn Koźle, Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska. 

  Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej związana jest także z budową  połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami. 

  W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM S.A. zrealizował  plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstały w północno-zachodniej i środkowej Polsce.

 • W oparciu o jakie podstawy prawne realizowane są inwestycje strategiczne?

  Inwestycje strategiczne  realizowane są  w oparciu o zapisy ustawy  z dnia  24  kwietnia  2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2014 poz. 1501 j.t. z późn. zm.).

  Gazociągi zostały wpisane do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom
  w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. 

 • Z jakich programów unijnych korzysta spółka przy finansowaniu strategicznych inwestycji?

  Spółka prowadząc budowę kolejnych gazociągów przesyłowych oraz nowych połączeń międzysystemowych z Litwą, Czechami i Słowacją korzystać będzie z dofinansowania unijnego ( m.in. ze środków CEF, POIiŚ 2014-2020). 

  Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała wybranym inwestycjom GAZ-SYSTEM S.A. status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”).

  Realizując program inwestycyjny w latach 2009-2015 r. GAZ-SYSTEM S.A. był beneficjentem następujących unijnych programów:

  1. Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (POIiŚ)
  2. European Energy Programme for Recovery (EEPR, tzw. Recovery Plan)
  3. Program Trans-European Networks – Energy (TEN-E)

  Łączne dofinansowanie pozyskane przez Spółkę z funduszy unijnych wynosiło ok. 1,2 mld złotych.

  Więcej informacji o dofinansowaniu unijnym inwestycji GAZ-SYSTEM S.A.  znajduje się na stronie: http://www.gaz-system.pl/wsparcie-z-ue/

 • Jakie korzyści otrzymają gminy przez które przebiega trasa gazociągów?

  Gminy, na terenie których zlokalizowane są gazociągi, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez GAZ-SYSTEM S.A. podatku
  w wysokości 2% wartości inwestycji zlokalizowanej na ich terenie. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą będzie można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

  Rozwój krajowej sieci przesyłowej gazociągów przyczynia się równocześnie do rozwoju regionu i zamieszkujących go społeczności lokalnych.

 • Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat inwestycji?

  Na stronie internetowej - http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/ można znaleźć pełne informacje na temat najważniejszych realizowanych przez GAZ-SYSTEM S.A. inwestycji.

 • Ile potrwa budowa gazociągów strategicznych?

  Szacunkowo, można przyjąć, że wybudowanie 100 km gazociągów trwa około 2 lata.
  Jednak od momentu (podjęcia decyzji o inwestycji) ogłoszenia pierwszych postępowań przetargowych na zaprojektowanie gazociągu do pełnego uruchomienia instalacji mija około 4-5 lat.

 • Jakie są etapy budowy gazociągów?

  Najważniejsze etapy budowy gazociągu wysokiego ciśnienia to:

  1. Projektowanie trasy gazociągu, opracowanie dokumentacji projektowej gazociągu, w tym przygotowanie projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego. Uzyskanie decyzji administracyjnych, środowiskowych, lokalizacyjnych oraz pozwoleń na budowę.

  2. Zakup rur i armatury przez Inwestora w ramach tzw. dostaw inwestorskich.

  3. Wybór wykonawców robót budowlano-montażowych i wykonawców nadzoru budowlanego poszczególnych odcinków gazociągu w drodze publicznych postępowań przetargowych.

  4. Przygotowanie trasy gazociągu do prowadzenia robót budowlanych - geodezyjne wytyczenie osi i pasa montażowego.

  5. Wycięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją i zdjęcie warstwy humusu z pasa budowy.

  6. Rozmieszczenie rur wzdłuż trasy gazociągu.

  7. Spawanie rur i wykonanie wykopu.

  8. Ułożenie gazociągu w wykopie, częściowe przykrycie i odbudowa systemów melioracyjnych.

  9. Zakończenie budowy gazociągu i oznakowanie trasy gazociągu.

  10. Przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

  11. Wykonanie prób, odbiorów technicznych i rozruchów poszczególnych odcinków gazociągu.

  12. Uzyskanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie i przekazanie gazociągu do eksploatacji.

 • Kto jest wykonawcą budowy gazociągów?

  Wykonawcami robót budowlano-montażowych poszczególnych gazociągów są firmy wybrane w drodze publicznych postępowań przetargowych.

  Wykonawca robót budowlanych

  Gazociąg Lwówek-Odolanów I etap

  Konsorcjum firm: PORR Polska Infrastructure S.A. oraz O.T. Industries-KVV Constractor CO. LTD.

  Gazociąg Lwówek-Odolanów II etap

  Konsorcjum firm: JT S.A. oraz IMP PROMONT d.o.o.

  Gazociąg Czeszów – Wierzchowice

  PGNiG Technologie S.A.

  Gazociąg Czeszów – Kiełczów

  Konsorcjum firm w składzie: Budimex S.A. oraz Mostostal Kraków S.A. (Wykonawca Robót), reprezentowane przez Budimex S.A.

  Gazociąg Polkowice – Żary

  Odcinek Polkowice – Gaworzyce

  TESGAS

  Gazociąg Polkowice – Żary Odcinek Gaworzyce – Żary

  JT S.A.

  Gazociąg Hermanowice-Strachocina

  PGNIG Technologie S.A.

 • Co to jest pas montażowy?

  Jest to pas gruntu zajmowany na czas budowy gazociągu.

  Szerokość pasa zajmowanego na czas budowy gazociągu ustalona jest indywidualnie dla każdej inwestycji.

 • Ile będzie wynosić strefa ograniczenia prawa własności (strefa kontrolowana) danego gazociągu po zakończeniu budowy?

  Szerokość strefy ograniczenia prawa własności zwanej także strefą kontrolowaną jest ustalana dla każdego nowo powstającego gazociągu. Według aktualnie obowiązujących przepisów (od 2001 r.) wynosi maksymalnie 12 m – po 6 m na obie strony od osi gazociągu (dla gazociągów wysokiego ciśnienia o średnicy nominalnej rury powyżej 500 mm).

  Należy podkreślić, że trasy nowych gazociągów w większości przypadków będą przebiegać wzdłuż gazociągów już istniejących, mieszcząc się w ich strefie ochronnej, która dla gazociągów wybudowanych przed 2001 r. jest znacznie szersza. Tym samym, w większości przypadków prowadzone inwestycje na ogół nie generują dodatkowych ograniczeń prawnych dla właścicieli gruntów.
   

   

 • Na czym polega odhumusowanie?

  Do rozpoczęcia prac budowalnych gazociągu niezbędne jest odhumusowanie terenu, czyli zebranie/zabezpieczenie zewnętrznej warstwy ziemi (organicznej) z placu budowy.

  Zdjęta warstwa ziemi jest odkładana w osobne miejsce, a następnie wykorzystywana do rekultywacji tego terenu.

 • Na jakiej głębokości będzie ułożony gazociąg?

  Gazociągi wysokiego ciśnienia będą ułożone w wykopie na głębokości minimum 1,2 m licząc od górnej płaszczyzny rury do poziomu gruntu.

  Przeszkody uniemożliwiające ułożenie gazociągu w wykopie (np. rzeki, drogi, linie kolejowe) będą pokonane z wykorzystaniem metod bezwykopowych (np. przecisków, przewiertów sterowanych).

   

 • Jak będzie wyglądać teren po zakończeniu budowy?

  Wszyscy wykonawcy robót budowlanych poszczególnych gazociągów mają obowiązek przywrócenia każdej działki do stanu pierwotnego tzn. uporządkowania terenu. Ewentualne zmiany takiego stanu mogą wynikać z postanowień decyzji środowiskowych bądź przepisów prawa budowlanego. 

  Oczywiście należy zaznaczyć, że każdy przypadek uporządkowania terenu będzie rozpatrywany indywidualnie z odpowiednią starannością.

   

 • Czy budowa gazociągu ma wpływ na miejscową meliorację gruntów i lokalnych drogi?

  W trakcie realizacji na terenie całego kraju dużych i skomplikowanych inwestycji, jakimi są budowy gazociągów, mogą zdarzyć się przypadki uszkodzeń instalacji melioracyjnych bądź lokalnych dróg.

  Wszystkie ewentualnie uszkodzone w trakcie realizacji instalacje melioracyjne będą przez danego wykonawcę odbudowane/naprawione i przywrócone do stanu pierwotnego.

  Na prawidłowe działanie urządzeń melioracyjnych po okresie budowy wykonawca robót budowlanych udziela GAZ-SYSTEM S.A. gwarancji na ogólnie obowiązujących zasadach. W przypadku zauważenia przez właściciela gruntów objawów mogących świadczyć o nieprawidłowym działaniu urządzeń melioracyjnych w trakcie lub po budowie gazociągu, powinien on bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie spółkę GAZ-SYSTEM S.A. Szybkie zgłoszenie pozwoli uniknąć większych szkód i strat. W przypadku poniesionych, uzasadnionych strat, właścicielowi/użytkownikowi wieczystemu gruntu będzie wypłacone odszkodowanie.

   

 • Czy można sadzić drzewa w strefie ochronnej gazociągu?

  W świetle obowiązujących przepisów w strefach kontrolowanych gazociągów nie należy sadzić drzew i krzewów, wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów oraz nie może być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Niestety, rosnące w strefach ochronnych gazociągów drzewa mogą w znaczny sposób wpłynąć na bezpieczeństwo gazociągów.

  Zgodnie z § 10.4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie: "w strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie i 3,0 m od gazociągów o średnicy większej niż DN 300, licząc od osi gazociągu do pni drzew. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej". Jednocześnie zgodnie z § 20.1: "dla gazociągu układanego w przecinkach leśnych powinien być wydzielony pas gruntu bez drzew i krzewów o szerokości minimum po 2,0 m z obu stron osi gazociągu, licząc od osi gazociągu do pni drzew lub do krzewów".

 • Kiedy właściciel może znów zacząć uprawiać pole na działce, przez którą przebiega trasa gazociągu?

  Wykonawcy robót budowlanych poszczególnych gazociągów mają obowiązek przywrócenia każdej nieruchomości  do stanu pierwotnego, tzn. uporządkowania terenu.

  Po zakończeniu robót na danym terenie zostanie spisany protokół końcowy Wykonawcy robót dla Inwestora spółki GAZ-SYSTEM S.A. Protokół będzie określał rodzaj powstałych szkód dla konkretnej działki, następnie zostanie przekazany właściwemu Wojewodzie, celem wszczęcia i prowadzenia przez ten organ postępowania administracyjnego ustalającego odszkodowanie.

  Zwrot nieruchomości będzie następował sukcesywnie, w miarę postępu robót na poszczególnych odcinkach budowanych gazociągów. Każdy przypadek będzie także rozpatrywany indywidualnie.

   

 • Czy przewidziane są odszkodowania dla właścicieli nieruchomości przez które przebiega gazociąg?

  Tak, właściciele otrzymają odszkodowania z tytułu wbudowanego gazociągu na ich gruntach i mogą to być dwa rodzaje odszkodowań prawnych:

  1.  z tytułu ograniczenia dotychczasowego korzystania z nieruchomości
  2. za wywłaszczenie oraz w związku z wywłaszczaniem

  oraz w przypadku odszkodowań fizycznych (za straty w uprawach itp.).

  Zgodnie z „Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”, na podstawie której realizowana jest większość strategicznych inwestycji GAZ-SYSTEM S.A., organem właściwym do wypłaty odszkodowań jest wojewoda. Właściwy wojewoda postępowanie odszkodowawcze wszczyna z urzędu.

   

   

 • Jak będą szacowane odszkodowania?

  Decyzje o przyznaniu i wysokości odszkodowania za ograniczenie prawa własności w związku z ustanowieniem strefy kontrolowanej gazociągu, zajęcie nieruchomości na okres budowy oraz za szkody rolnicze i inne powstałe w trakcie budowy gazociągu określi właściwy wojewoda decyzją administracyjną na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych.

  Właściwy wojewoda otrzyma także od Inwestora protokoły wejściowe i końcowe z opisem poszczególnych nieruchomości oraz  rodzajem powstałych szkód dla konkretnej działki.W przypadku odszkodowań za wywłaszczenie oraz w związku z wywłaszczaniem wysokość odszkodowania i jego wypłata będzie uzgodniona, w formie pisemnej, między właściwym Wojewodą a osobą uprawnioną do odszkodowania.

   

 • Kiedy będą wypłacane odszkodowania?

  Postępowanie odszkodowawcze w przypadku odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości zostanie wszczęte z Urzędu w momencie zakończenia budowy właściwego gazociągu.

  Decyzje o przyznaniu odszkodowań wydaje właściwy Wojewoda na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

  Właściciel/ Użytkownik wieczysty działki zostanie powiadomiony przez właściwego Wojewodę o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia wysokości odszkodowania, a następnie będzie mógł zapoznać  się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie.
  Od decyzji ustalającej odszkodowanie przysługuje odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

  Wypłata na podstawie ostatecznej decyzji właściwego Wojewody, w terminie 14 dni, od dnia gdy powyższa decyzja stanie się ostateczna.

  Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie oraz w związku z wywłaszczaniem będzie uzgodniona, w formie pisemnej, między właściwym Wojewodą, a osobą uprawnioną do odszkodowania.  Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji danego gazociągu stała się ostateczna nie dojdzie do uzgodnienia, wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji.

   

 • Gdzie można znaleźć informacje na temat odszkodowań w związku z budową?

  Informacje na temat procedury przyznawania odszkodowań w związku z budową poszczególnych gazociągów oraz kontakt do przedstawicieli właściwych urzędów wojewódzkich i pracowników Inwestora, z którymi można wyjaśniać sprawy odszkodowań dostępne są na stronie http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/  w poszczególnych zakładkach opisujących realizowane inwestycje: 

  1. Gazociąg Rembelszczyzna – Gustorzyn

  2. Gazociąg Szczecin – Lwówek 

  3. Gazociąg Świnoujście – Szczecin

  4. Gazociąg Szczecin – Gdańsk 

  5. Gazociąg Gustorzyn – Odolanów

  Ponadto w  urzędach gminy na trasach poszczególnych gazociągów do czasu zakończenia tych inwestycji dostępne są ulotki i materiały informacyjne o inwestycjach, jej etapach, inwestorze, o procedurze odszkodowawczej oraz wypłacie odszkodowań.
  W wielu gminach, pracownicy urzędu gminy udzielają niezbędnych informacji.

   

 • Co z dopłatami unijnymi na obszarach objętych budową gazociągu?

  Odszkodowania będą także uwzględniać kwestię utraty korzyści w przypadku pobierania przez właścicieli gruntów dopłat bezpośrednich lub dopłat z tytułu prowadzenia programów rolno-środowiskowych.

   

 • Gdzie i w jakim terminie właściciel gruntu powinien zgłosić powierzchnię wyłączenia działki/działek z użytkowania rolniczego lub leśnego?

  Obowiązkiem właściciela gruntów objętych dopłatami jest zgłoszenie we właściwym Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji  Rolnictwa w ciągu 10 dni od dnia rozpoczęcia robót budowlanych na gruncie.

  Zgłoszenie powinno zawierać informacje  o wyłączeniu odpowiedniej wynikającej z decyzji o lokalizacji inwestycji, powierzchni gruntów z produkcji rolnej.  Informację o powierzchni wyłączonych gruntów z produkcji rolnej na okres budowy można uzyskać we właściwym urzędzie gminy lub u Inwestora.

   

 • Jaka jest różnica pomiędzy wynagrodzeniem za służebność przesyłu a odszkodowaniem za poniesione szkody?

  Dla inwestycji  prowadzonych na podstawie ustawy z  dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, Ustawodawca określił odszkodowanie jako rekompensatę. Wysokość odszkodowania wynika wprost z oszacowania wartości szkody przez uprawnionego rzeczoznawcę i jest określona w formie decyzji administracyjnej.

  Odszkodowanie nie jest opodatkowane. Właścicielom, którzy ponieśli szkodę i otrzymali decyzję o wysokości odszkodowania przysługuje prawo odwołania od decyzji do II instancji, którą jest minister właściwy ds. budownictwa a w następnej kolejności złożenie skargi do właściwego Sądu.

  Wynagrodzenie za służebność przesyłu nie jest odszkodowaniem, ustala się je na podstawie rokowań prowadzonych pomiędzy stronami w oparciu o postanowienia Kodeksu cywilnego art. 305[1] i nast. Wynagrodzenie stanowi formę dochodu i podlega opodatkowaniu podatkiem PIT lub CIT wraz VAT.
   
  Ustawodawca nie przewidział wypłaty wynagrodzenia dla inwestycji realizowanych
  w oparciu o ustawę z  dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

   

 • Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.

  Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą zasady nadzoru nad bezpieczeństwem sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.

  Pobierz prezentację

 • Czy można sadzić drzewa w strefie ochronnej gazociągu?

  W świetle obowiązujących przepisów w strefach kontrolowanych gazociągów nie należy sadzić drzew i krzewów, wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów oraz nie może być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Niestety, rosnące w strefach ochronnych gazociągów drzewa mogą w znaczny sposób wpłynąć na bezpieczeństwo gazociągów.

  Zgodnie z § 10.4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie "W strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie i 3,0 m od gazociągów o średnicy większej niż DN 300, licząc od osi gazociągu do pni drzew. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej". Jednocześnie zgodnie z § 20.1: "Dla gazociągu układanego w przecinkach leśnych powinien być wydzielony pas gruntu bez drzew i krzewów o szerokości minimum po 2,0 m z obu stron osi gazociągu, licząc od osi gazociągu do pni drzew lub do krzewów".


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.