Podstawy prawne

Działalność Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. regulowana jest szeregiem aktów prawnych, w szczególności:

  • Ustawa  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220 tekst jednolity z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi  (Dz.U. z 2013 r., poz. 820),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1059 tekst jednolity z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640),
  • Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.290 tekst jednolity z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2016 poz. 1899 tekst jednolity z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz.U. Nr 178, poz.1252).

Zbiorem zasad regulujących korzystanie z sieci gazociągowej jest Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP).


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.