22.08.2019

Postępowanie niepubliczne na badanie sprawozdań finansowych - jednostkowych i skonsolidowanych – za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz kolejny rok obrotowy

Rada Nadzorcza Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM zaprasza do składania ofert w postępowaniu niepublicznym na badanie sprawozdań finansowych - jednostkowych i skonsolidowanych – za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz kolejny rok obrotowy.

I.    Przedmiotem zamówienia jest badanie jednostkowych sprawozdań finansowych (rocznych oraz, w razie potrzeby, śródrocznych) Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. („Zamawiający”) oraz badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz kolejny rok obrotowy, łącznie ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania (w języku polskim i angielskim) zgodnie z wymogami art. 83 ustawy z dnia 11.05.2017r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089; dalej - Uobr).

II.    Pisemne oferty należy przesyłać lub składać w siedzibie Spółki w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: "Oferta na badanie sprawozdań finansowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." pod ww. adresem w terminie do 9 września 2019 r., do godziny 12.00. Za moment wpływu oferty uważa się moment jej wpływu do siedziby Centrali Spółki (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


III.    Oferty składane przez oferentów powinny zawierać w szczególności:
1)    wypełniony Formularz Ofertowy - przedłożony dokument powinien być zgodny ze wzorem co do treści;
2)    dokument potwierdzający wpis do właściwego rejestru (ewidencji);
3)    dokument potwierdzający wpis do rejestru biegłych rewidentów, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
4)    oferowaną łączną cenę netto realizacji przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem jej podziału na część odpowiadającą badaniu sprawozdań jednostkowych i na część odpowiadającą badaniu sprawozdań skonsolidowanych; cena ta jest ceną ryczałtową obejmującą całe należne oferentowi wynagrodzenie za świadczoną usługę bez podatku VAT; ponadto w cenie badania sprawozdań jednostkowych należy uwzględnić jedno w roku obrotowym, dodatkowe, śródroczne badanie sprawozdania jednostkowego (sporządzane w razie potrzeby, w szczególności
w celu wypłaty zaliczkowej dywidendy),
5)    dodatkowo - oferowaną i wiążącą Oferenta przez okres 60 dni cenę ryczałtową za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki zależnej Zamawiającego (tj. spółki Polskie LNG SA z siedzibą przy ul. Fińskiej 7, 72-602 Świnoujście) za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. oraz kolejny rok obrotowy; ten element oferty nie będzie oceniany przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty, a zamówienie nie będzie udzielone w tym zakresie przez Zamawiającego, lecz w oparciu o tę cenę zamówienie może być udzielone Oferentowi przez Polskie LNG SA, przy czym Oferent zobowiązuje się do zapewnienia, by badanie sprawozdania w spółce zależnej przeprowadzone było przez innego kluczowego biegłego rewidenta;
6)    kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę co najmniej odpowiadającą pięciokrotności średniej rocznej ceny netto za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego ustalonej na podstawie cen zaoferowanych w składanej ofercie;
7)    oświadczenie Oferenta oraz dedykowanego do przedmiotowego badania zespołu audytorskiego o spełnianiu wymogów niezależności zgodnie z brzmieniem art.74 ust.2 Uobr.
8)    oświadczenie Oferenta o posiadaniu – przez członków zespołu wytypowanych do przeprowadzenia badania - stosownych poświadczeń bezpieczeństwa osobowego, umożliwiających dostęp do materiałów objętych tajemnicą państwową i służbową.
9)    informację o:
a)    liczbie zatrudnionych na stałe biegłych rewidentów,
b)    posiadaniu własnego zespołu doradztwa prawnego i podatkowego;
10)  listę spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, których sprawozdania finansowe były badane przez Oferenta w ciągu ostatnich 3 lat;
11)  listę przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 220 z późn. zm.), których sprawozdania finansowe były badane przez Oferenta w ciągu ostatnich 3 lat;
12) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem faktu, że sprawozdania, o których mowa w pkt. I , odnoszące się do finansowych sprawozdań jednostkowych Zamawiającego, muszą być przedłożone do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po zakończeniu roku obrotowego;

IV.    Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej:
1.    obecność biegłego rewidenta (na wniosek Zarządu) na posiedzeniu Rady Nadzorczej opiniującym sprawozdanie finansowe oraz na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdania finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (oraz odpowiednio – kolejny rok obrotowy) w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki;
2.    przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. Listu do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki i grupy kapitałowej;
3.    zawarcie umowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

V.    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 4, bez obecności oferentów, podczas pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej przypadającego po dniu wskazanym w punkcie II.
VI.    Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez najwyżej dwóch biegłych rewidentów czy najwyżej dwa podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych.

VII.    Oferty, które nie odpowiadają wymogom określonym przez Radę Nadzorczą zostaną odrzucone.

VIII.    Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i przy zastosowaniu wag określonych poniżej:
1.    łączna cena za badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych (z uwzględnieniem jednego, dodatkowego, śródrocznego badania sprawozdania jednostkowego) i sporządzenie stosownych pisemnych sprawozdań z badania wg punktu I - (50%);
2.    doświadczenie na rynku usług audytorskich dla spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - liczba zbadanych spółek w okresie ostatnich 3 lat - (10%);
3.    doświadczenie na rynku usług audytorskich dla przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) - liczba zbadanych przedsiębiorstw energetycznych w okresie ostatnich 3 lat - (20%);
4.    liczba zatrudnionych na stałe biegłych rewidentów - (10%);
5.    posiadanie własnego zespołu doradztwa prawnego i podatkowego - (10%).

IX.    Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

X.    Spółka nie przewiduje udzielania zaliczek podmiotowi wybranemu do zbadania sprawozdania finansowego na poczet realizacji zlecenia.

Dodatkowych informacji udziela Pion Finansowy Zamawiającego wyłącznie pod adresem poczty elektronicznej:
Zuzanna Sajdek - zuzanna.sajdek@gaz-system.pl oraz
Barbara Kluj – barbara.kluj@gaz-system.pl

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania do czasu jego zakończenia w każdym czasie bez podania przyczyn.

Załączniki do pobrania:
1. Formularz Ofertowy
2. Projekt umowy

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.