Metodologia kalkulacji taryf

Metodologia kalkulacji taryf

Taryfa dla usług przesyłania nr 12 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. została sporządzona z zachowaniem stosowanych zgodnie z zasadą hierarchii postanowień: Rozporządzenia nr 715/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Taryfa dla usług przesyłania nr 12 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. została opracowana zgodnie z założeniami systemu taryfowego Entry-Exit i dostosowuje sposób rozliczeń za  przesył gazu do standardów unijnych.


Taryfa dla usług przesyłania nr 12 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. została opracowana w sposób zapewniający:
pokrycie kosztów uzasadnionych w zakresie określonym w art. 45 ustawy Prawo energetyczne;
ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen;
eliminowanie subsydiowania skrośnego.

  Stawki opłat przesyłowych zostały obliczone na podstawie:
  • kosztów uzasadnionych, stałych i zmiennych;
  • mocy umownej zamówionej na okres obowiązywania taryfy.


  Koszty uzasadnione obejmują koszty prowadzenia działalności przesyłowej, w tym w szczególności:
  koszty rodzajowe (w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości), tj.:
  -   materiały i energia (w tym: zakup gazu na pokrycie zużycia własnego Operatora i różnic bilansowych);
  -  usługi obce (w tym: usługi remontowe, dzierżawa pojemności magazynowych na potrzeby Operatora);
  -  podatki i opłaty;
  -  wynagrodzenia;
  -  świadczenia na rzecz pracowników;
  -  amortyzacja;
  -  pozostałe;

  uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność przesyłową.


  Koszty uzasadnione, na podstawie których kalkuluje się ceny i stawki opłat, planowane są przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. a następnie weryfikowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na etapie zatwierdzania Wniosku taryfowego.

  Koszty stałe i koszty zmienne ustalane są przez Operatora dla poszczególnych punktów wejścia i wyjścia zgodnie z przyjętymi przez Spółkę (i zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki), niezmiennymi w ciągu danego okresu taryfowego, zasadami alokacji kosztów.

  Uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność przesyłową
  Taryfa dla usług przesyłania nr 12 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. została opracowana przy założeniu stopy zwrotu obliczonej na bazie współczynnika średnioważonego kosztu kapitału zaangażowanego WACC (z ang. weighted avarage cost of capital).

  Podstawowe parametry służące do obliczenia WACC, przyjęte w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki to:
  •    stopa wolna od ryzyka rf – 3,31%,
  •    premia dla kapitału własnego (rm - rf) – 4,50%,
  •    współczynnik equity beta β - 0,54 odpowiadający asset beta na poziomie 0,4,
  •    koszt kapitału obcego  - 4,31%.

  Wynagrodzeniu podlegała wartość regulacyjna aktywów przesyłowych rozumianych jako suma wartości netto majątku trwałego i kapitału obrotowego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaangażowanego w działalność przesyłową.

  Struktura taryfy
  Zgodnie z Taryfą dla usług przesyłania nr 12 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. pobiera opłatę stałą (zależną od mocy umownej), która naliczana jest:
  •    w punktach wejścia do systemu przesyłowego (w tym także na Podziemnych Magazynach Gazu),
  •    w punktach wyjścia z systemu przesyłowego (w tym także na Podziemnych Magazynach Gazu).

  Wysokość stawek dla poszczególnych punktów wejścia oraz punktów wyjścia została skalkulowana na bazie alokacji przychodu regulowanego na poszczególne punkty. Stosunek opłat przesyłowych pobieranych na punktach wejścia i wyjścia z systemu przesyłowego wynosi 45/55.

  Więcej informacji znajduje się w dokumencie publikacyjnym w zakładce Publikacja NC TAR


  Zapisz się do Newslettera
  Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.