Konsultacje NC TAR

KONSULTACE MODELU TARYFOWEGO OPERATORA SYSTEMU PRZESYŁOWEGO                GAZ-SYSTEM S.A. DLA ROKU 2020

28 sierpnia 2018 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (dalej: GAZ-SYSTEM) po raz pierwszy rozpoczął proces konsultacji oraz zatwierdzania metodologii wyznaczania ceny referencyjnej za usługi przesyłania paliwa gazowego, który ma na celu umożliwić użytkownikom sieci lepsze zrozumienie zasad kalkulacji taryf ustalonych dla usług przesyłowych oraz zmian wprowadzanych w tych taryfach i sposobie ich ustalania.

Obowiązek ten został nałożony na GAZ-SYSTEM decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lipca 2018 roku, wydaną zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 r.).

Zgodnie z przyjętym przez GAZ-SYSTEM harmonogramem, proces konsultacji rozpoczął się pod koniec sierpnia 2018 roku i zakończył się dnia 31 października 2018 roku.

Treść dokumentu konsultacyjnego wraz z załącznikami dostępna jest poniżej:

Dokument konsultacyjny spełniający wymogi art. 26 kodeksu NC TAR

Załącznik nr 1 – Porównanie indykatywnych cen referencyjnych dla roku 2020 skalkulowanych zgodnie z metodą CWD i proponowaną metodą znaczka pocztowego.

Uproszczony model taryfowy – gaz wysokometanowy E

Uproszczony model taryfowy – gaz zaazotowany Lw

Wzór dokumentu konsultacyjnego ACER

W odpowiedzi na prowadzone przez GAZ-SYSTEM, zgodnie z wymogami art. 26 kodeksu NC TAR, konsultacje okresowe dotyczące proponowanej metody wyznaczania ceny referencyjnej otrzymano odpowiedzi od następujących podmiotów:
• Equinor ASA, Norway
• Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
• Gas Storage Poland sp. z o.o.

Otrzymane odpowiedzi dotyczyły następujących aspektów związanych z proponowaną przez  
GAZ-SYSTEM metodologią kalkulacji taryfy :
• Wysokości proponowanych rabatów dla podziemnych magazynów gazu;
• Proponowanego podziału przychodu pomiędzy wejścia i wyjścia;
• Możliwości wprowadzenia preferencyjnych stawek przesyłowych na granicy polsko-ukraińskiej.

W celu zapewnienia transparentności procesu konsultacji oraz możliwie szerokiego odbioru poniżej zamieszczamy uzyskane odpowiedzi zarówno w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Equinor - English version
PGNiG – wersja polska
PGNiG – English translation
Gas Storage Poland – wersja polska
Gas Storage Poland – English translation

 

 


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.