Przydział przepustowości

UWAGA: Aktualną i szczegółową wykładnię zasad świadczenia usług przez GAZ-SYSTEM S.A. zawiera obowiązująca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP).  Szczegóły przydziału przepustowości opisuje pkt. 7 IRiESP.

GAZ-SYSTEM S.A. dokonuje przydziału przepustowości na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach obwiązujących wszystkich użytkowników systemu przesyłowego.

Maksymalnie 90% dostępnej przepustowości technicznej udostępnianych jest na produkty roczne.

Co najmniej 10% przepustowości technicznej na produkty kwartalne oferowane jest na następny rok gazowy.

Przepustowość niesprzedana w ramach produktów rocznych i kwartalnych udostępniana jest jako produkty miesięczne i na okres jednej doby gazowej.

Rodzaje produktów na które udostępniana jest przepustowość:

Rodzaj produktu

Okres, na jaki udostępniana jest przepustowość

Uwagi

Roczny

Rok gazowy

Od godz. 06:00 1 października roku poprzedzającego do godz. 06:00 1 października danego roku.

Kwartalny

Kwartał

W danym roku gazowym wyróżnia się następujące kwartały:

Od godz. 06:00 1 października poprzedniego roku do godz. 06:00 1 stycznia danego roku.

Od godz. 06:00 1 stycznia danego roku do godz. 06:00 1 kwietnia danego roku.

Od godz. 06:00 1 kwietnia danego roku do godz. 06:00 1 lipca danego roku.

Od godz. 06:00 1 lipca danego roku do godz. 06:00 1 października danego roku.

Miesięczny

Miesiąc gazowy

Od godz. 06:00 pierwszego dnia danego miesiąca do godz. 06:00 pierwszego dnia miesiąca następnego.

Dobowy

Doba gazowa

Od godz. 06:00 danego dnia do godz. 06:00 dnia następnego.

Rodzaje przydzielanej przepustowości:
• na zasadach ciągłych.
• rewersowa na zasadach ciągłych,
• warunkowa na zasadach ciągłych,
• na zasadach przerywanych – w przypadku braku możliwości przydziału przepustowości na zasadach ciągłych i po uzyskaniu akceptacji Użytkownika,
• rewersowa na zasadach przerywanych.

 

PRZEPUSTOWOŚĆ NA ZASADACH CIĄGŁYCH


Jedynym warunkiem ubiegania się o przydział przepustowości jest podpisanie z GAZ-SYSTEM S.A. umowy przesyłowej o charakterze ramowym i udział w Procedurze Przydziału Przepustowości (Procedura PP).


Przydział przepustowości w trakcie trwania bieżącego roku gazowego

Wnioski o przydział przepustowości na produkty kwartalne, miesięczne oraz dobowe w trakcie trwania roku gazowego powinny być składane nie wcześniej niż 2 miesiące i nie później niż 2 tygodnie przed przewidywanym terminem korzystania z przepustowości. 

Rodzaj
produktu

Termin wystąpienia do
GAZ-SYSTEM S.A.
aby złożyć wniosek PP/PZ

Termin skuteczności -
rozpoczęcia korzystania
z usługi

Produkt kwartalny,  miesięczny,

Nie wcześniej niż 2 miesiące przed i nie później niż 2 tygodnie przed dniem korzystania z usługi

Od następnego kwartału/miesiąca gazowego

Produkt dobowy

Nie wcześniej niż 2 miesiące przed i nie później niż 2 miesiące przed dniem korzystania z usługi

Po 1 miesiącu od złożenia zaakceptowanego wniosku

 

Przydział przepustowości na okres najbliższych 4 lat gazowych - Procedura Przydziału Przepustowości

Rodzaj produktu

Termin wystąpienia
do GAZ-SYSTEM S.A.
z wnioskiem PP/PZ

Termin skuteczności -
rozpoczęcia korzystania
z usługi

Produkt roczny (max. na 4 lata gazowe)

20 kwietnia - 10 maja każdego roku gazowego

Od 1 października następnego roku gazowego

Produkt kwartalny, miesięczny na następny rok gazowy

20 kwietnia - 10 maja każdego roku gazowego

Od 1 października następnego roku gazowego

Produkt dobowy

Nie wcześniej niż 3 miesiące przed i nie później niż 1 miesiąc przed dniem korzystania z usługi

Po 1 miesiącu od złożenia zaakceptowanego wniosku

 

Do udziału w Procedurze  PP wymagane jest:
• Zawarcie umowy ramowej z GAZ-SYSTEM S.A.
• Złożenie wniosku o przydział przepustowości PP (Wniosek PP)
• Złożenie oświadczenia o wyborze zabezpieczenia finansowego

W ramach Procedury Przydziału Przepustowości biorą udział wnioski o przydział przepustowości złożone między 20 kwietnia, a 10 maja każdego roku gazowego, dotyczące  wybranych punktów systemu przesyłowego, w okresie do czterech następnych lat gazowych.
Procedurę przydziału przepustowości (okno czasowe 20 kwietnia - 10 maja) stosuje się obligatoryjnie również dla okresów kwartalnych i miesięcznych, których realizacja ma się rozpocząć 1 października roku gazowego następującego po roku gazowym, w którym przydzielana jest przepustowość.
Każdy uczestnik Procedury PP może złożyć 1 Wniosek PP w danym fizycznym punkcie wejścia lub wyjścia, w którym określa zamówienie na okresy roczne,  kwartalne i miesięczne.
Za termin złożenia wniosku o zawarcie umowy przesyłowej, przydziału przepustowości (PP) lub zmianę tych dokumentów przyjmuje się datę złożenia do GAZ-SYSTEM S.A. dokumentów poprawnych pod względem formalno-prawnym. Wnioski złożone w Procedurze PP podlegają ocenie formalno–prawnej i technicznej.

  • W terminie do 10 czerwca uczestnikom procedury przekazywana jest informacja o konieczności dokonania między dotychczasowymi i nowymi  użytkownikami systemu przydziału przepustowości poprzez uzgodnienie PP (Jeżeli suma zamówionych mocy na połączeniu ze złożami krajowymi paliwa gazowego, mieszalniami i odazotowniami gazu ziemnego, a także na połączeniu z instalacjami odbiorców i siecią dystrybucyjną operatora systemu dystrybucyjnego, z którym nie została zawarta międzyoperatorska umowa przesyłowa, przekroczy dostępną przepustowość).
  • W terminie do 31 lipca uczestnikom procedury przekazywana jest informacja o przydzieleniu przepustowości.

Mechanizmy aukcyjne

Zawarcie przydziału przepustowości następuje zgodnie z mechanizmami aukcyjnymi, które są szczegółowo opisane w punkcie 7.4.12 IRiESP.

W przypadku chęci uczestnictwa w procedurze  aukcyjnej (opisanej w punkcie 7.4.12 IRiESP) niezbędne jest:
• Złożenie oświadczenia o wyborze formy zabezpieczenia finansowego
• Udzielenie pełnomocnictw dla osób, które będą mogły reprezentować podmiot w trakcie przeprowadzanej przez GAZ-SYSTEM S.A. aukcji
• Uzyskanie loginu do Systemu Wymiany Informacji (SWI) oraz uprawnień do korzystania z zakładki AUKCJE
Kalendarium aukcji zamieszczane jest w zakładce: AUKCJE PRZEPUSTOWOŚCI


PRZEPUSTOWOŚĆ NA ZASADACH PRZERYWANYCH


GAZ-SYSTEM S.A. określa poziom dostępnej przepustowości na zasadach przerywanych zapewniając równe traktowanie wszystkich podmiotów.
GAZ-SYSTEM S.A. udostępnia przepustowość na zasadach przerywanych, gdy nie ma dostępnej przepustowości ciągłej. Użytkownik może w jednym punkcie korzystać z przepustowości ciągłej i przerywanej.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.