Przydział przepustowości

UWAGA: Aktualną i szczegółową wykładnię zasad świadczenia usług przez GAZ-SYSTEM S.A. zawiera obowiązująca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP). Szczegóły przydziału przepustowości opisuje pkt. 7 IRiESP.

GAZ-SYSTEM S.A. dokonuje przydziału przepustowości na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach obwiązujących wszystkich użytkowników systemu przesyłowego.

Rodzaje produktów na które udostępniana jest przepustowość:

Rodzaj produktu

Okres, na jaki udostępniana jest przepustowość

Opis

Roczny

Rok gazowy

Od godz. 06:00 1 października roku poprzedzającego do godz. 06:00 1 października danego roku.

Kwartalny

Kwartał gazowy

W danym roku gazowym wyróżnia się następujące kwartały:
Od godz. 06:00 1 października poprzedniego roku do godz. 06:00 1 stycznia danego roku.
Od godz. 06:00 1 stycznia danego roku do godz. 06:00 1 kwietnia danego roku.
Od godz. 06:00 1 kwietnia danego roku do godz. 06:00 1 lipca danego roku.
Od godz. 06:00 1 lipca danego roku do godz. 06:00 1 października danego roku.

Miesięczny

Miesiąc gazowy

Od godz. 06:00 pierwszego dnia danego miesiąca do godz. 06:00 pierwszego dnia miesiąca następnego.

Dobowy

Doba gazowa

Od godz. 06:00 danego dnia do godz. 06:00 dnia następnego.

Śróddzienny

Część doby gazowej

Od danej godziny w dobie gazowej do końca tej doby gazowej

Rodzaje przydzielanej przepustowości:
• na zasadach ciągłych,
• rewersowa na zasadach ciągłych,
• na zasadach przerywanych warunkowo ciągła,
• na zasadach przerywanych,
• rewersowa na zasadach przerywanych.

PRZEPUSTOWOŚĆ NA ZASADACH CIĄGŁYCH

Jedynym warunkiem ubiegania się o przydział przepustowości jest podpisanie z GAZ-SYSTEM S.A. umowy przesyłowej o charakterze ramowym i udział w Procedurze Przydziału Przepustowości (Procedura PP).

Przydział przepustowości w trakcie trwania roku gazowego

Rodzaj produktu

Termin złożenia wniosku

Termin rozpoczęcia korzystania z usługi

Kwartalny

Nie wcześniej niż 2 miesiące przed i nie później niż 2 tygodnie przed dniem korzystania z usługi

Od następnego kwartału gazowego

Miesięczny

Od następnego miesiąca gazowego

Przydział przepustowości w Procedurze Udostępniania Przepustowości                                                                  

dotyczy roku gazowego następującego po roku gazowym, w którym przeprowadzana jest procedura

Rodzaj produktu

Termin złożenia wniosku

Termin rozpoczęcia korzystania z usługi

Roczny

25 czerwca - 15 lipca każdego roku gazowego

Od 1 października następnego roku gazowego

Kwartalny

Miesięczny

Do udziału w Procedurze PP wymagane jest:
• Zawarcie umowy ramowej z GAZ-SYSTEM S.A.
• Złożenie wniosku o przydział przepustowości PP (Wniosek PP)
• Złożenie oświadczenia o wyborze zabezpieczenia finansowego

Procedurę przydziału przepustowości (okno czasowe 25 czerwca - 15 lipca) stosuje się obligatoryjnie również dla okresów kwartalnych i miesięcznych, których realizacja ma się rozpocząć 1 października roku gazowego następującego po roku gazowym, w którym przydzielana jest przepustowość.
Każdy uczestnik Procedury PP może złożyć 1 Wniosek PP w danym fizycznym punkcie wejścia lub wyjścia, w którym określa zamówienie na okresy roczne, kwartalne i miesięczne.
Za termin złożenia wniosku o zawarcie umowy przesyłowej, przydziału przepustowości (PP) lub zmianę tych dokumentów przyjmuje się datę złożenia do GAZ-SYSTEM S.A. dokumentów poprawnych pod względem formalno-prawnym. Wnioski złożone w Procedurze PP podlegają ocenie formalno–prawnej i technicznej.

  • W terminie do 15 sierpnia uczestnikom procedury przekazywana jest informacja o konieczności dokonania między dotychczasowymi i nowymi użytkownikami systemu przydziału przepustowości poprzez uzgodnienie PP (Jeżeli suma zamówionych mocy na połączeniu ze złożami krajowymi paliwa gazowego, mieszalniami i odazotowniami gazu ziemnego, a także na połączeniu z instalacjami odbiorców i siecią dystrybucyjną operatora systemu dystrybucyjnego, z którym nie została zawarta międzyoperatorska umowa przesyłowa, przekroczy dostępną przepustowość).
  • W terminie do 20 września uczestnikom procedury przekazywana jest informacja o przydzieleniu przepustowości

Procedura Aukcji 

dla punktów wejścia i wyjścia na połączeniu z systemami przesyłowymi sąsiednich krajów oraz Punkcie Wzajemnego Połączenia

Rodzaj produktu

Termin złożenia wniosku

Termin rozpoczęcia korzystania z usługi

Roczny

Aukcje odbywają się w terminach określonych w Kalendarzu Aukcji


Rozpoczęcie zgodnie z okresem produktu aukcjonowanego; Przydział przepustowości/ przydział zdolności następuje z chwilą udostępnienia dokumentu w formie elektronicznej w SWI.

Kwartalny

Miesięczny

Dobowy

Śróddzieny

Prawo uczestnictwa w aukcji prowadzonej na Platformie GSA ma Uczestnik Aukcji, tj. Użytkownik Systemu, który wypełni wymagania opisane tutaj.

 

Procedura podwyższonej nominacji

Rodzaj produktu

Termin złożenia wniosku

Termin rozpoczęcia korzystania z usługi

Dobowy

2 tygodnie przed dniem korzystania z usługi

Zgodnie z zatwierdzoną nominacją

Śróddzienny przerywany

Dostępna przepustowość w ramach procedury podwyższonej nominacji jest udostępniana na podstawie umowy przesyłowej, przydziału przepustowości i zdolności (PP/PZ) oraz zatwierdzonej przez OSP nominacji.

PRZEPUSTOWOŚĆ NA ZASADACH PRZERYWANYCH


GAZ-SYSTEM S.A. określa poziom dostępnej przepustowości na zasadach przerywanych zapewniając równe traktowanie wszystkich podmiotów.
GAZ-SYSTEM S.A. udostępnia przepustowość na zasadach przerywanych, gdy nie ma dostępnej przepustowości ciągłej. Użytkownik może w jednym punkcie korzystać z przepustowości ciągłej i przerywanej.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.