Struktura własnościowa

Struktura akcjonariatu GAZ-SYSTEM S.A

Właścicielem 100 % akcji spółki jest Skarb Państwa.

Struktura kapitału zakładowego GAZ-SYSTEM S.A.

Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 3 771 990 842 zł i dzieli się na 3 771 990 842 akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda z nich, którymi są:

  1. serii A w liczbie 537 920 000 (słownie: pięćset trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy), akcji imiennych, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 0000000001 do A 0537920000,
  2. serii B w liczbie 669 980 586 (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć), akcji imiennych, którymi są akcje serii B o numerach od nr B 0000000001 do B 669980586,
  3. serii C w liczbie 11 500 632 (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy sześćset trzydzieści dwa), akcji imiennych, którymi są akcje serii C o numerach od nr C 0000000001 do C 011500632,
  4. serii D w liczbie 849 998 384 (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery), akcji imiennych, którymi są akcje serii D o numerach od nr D 0000000001 do D 0849 998384,
  5. serii E w liczbie 949 994 114 (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czternaście), akcji imiennych, którymi są akcje serii E o numerach od nr E 0000000001 do E 0949994114,
  6. serii F w liczbie 382 498 756 (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć), akcji imiennych, którymi są akcje serii F o numerach od nr F 0000000001 do F 0382 498 756,
  7. serii G w liczbie 339 993 970 (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt), akcji imiennych, którymi są akcje serii G o numerach od nr G 0000000001 do G 0339993970,
  8. serii H w liczbie 30 104 400 (słownie: trzydzieści milionów sto cztery tysiące czterysta) akcji imiennych, którymi są akcje serii H o numerach od nr H 0000000001 do H 030104400.

Kapitał wpłacony spółki wynosi obecnie 3 771 990 842 zł.

Licznik odwiedzin: 2948
data utworzenia: 03.02.2015 14:04
data ostatniej modyfikacji: 04.02.2015 10:28

Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.