Status prawny

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką akcyjną  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000264771.

GAZ-SYSTEM S.A. działa w szczególności w oparciu o przepisy:

  1. Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1030 z póź.zm.) - ustawa z dnia 15 września 2000 roku.
  2. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.) - ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku.
  3. Prawa energetycznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)  - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku.
  4. Ustawy o rachunkowości  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) - ustawa z dnia 29 września 1994 roku.
  5. Ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r.. Nr 182 poz. 1228) - ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku.

Koncesja na przesyłanie i dystrybucję gazu

30 czerwca 2004 roku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Spółce koncesji na przesyłanie i dystrybucję gazu na lata 2004 – 2014, a w dniu 23 sierpnia 2010 r. przedłużył Spółce koncesję na przesyłanie paliw gazowych do dnia 31 grudnia 2030r.

Zobacz koncesję GAZ-SYSTEM S.A na przesyłanie paliw gazowych

Zobacz decyzję Prezesa URE o przedłużeniu terminu ważności koncesji


Decyzja o wyznaczeniu  Operatora Systemu Przesyłowego

1 lipca 2005 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję, na mocy której Spółka uzyskała status Operatora Systemu Przesyłowego na okres jednego roku. W dniu 18 grudnia 2006 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydłużył okres obowiązywania statusu operatora systemu przesyłowego do 1 lipca 2014 roku, a następnie decyzją z dnia 13 października 2010 roku wydłużył ten okres do dnia 31 grudnia 2030 roku.

Zobacz uaktualnienie decyzji Przezesa URE o wyznaczeniu Spółki na Operatora Systemu Przesyłowego.


Decyzja o wyznaczeniu operatora  systemu przesyłowego gazowego na znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinku gazociągu Jamał — Europa Zachodnia.

17 listopada 2010 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję w sprawie wyznaczenia spółki GAZ-SYSTEM S.A. operatorem  systemu przesyłowego gazowego na znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinku gazociągu Jamał — Europa Zachodnia  na okres do 31 grudnia 2025 roku.

Zobacz decyzję Prezesa URE o wyznaczeniu Spółki na niezależnego operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.


Certyfikaty niezależności

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał GAZ-SYSTEM S.A. dwa certyfikaty niezależności w związku z wykonywaniem funkcji operatora systemu przesyłowego.

W dniu 22 września 2014 r. w wyniku prowadzonego postępowania sprawdzającego, po analizie zgromadzonych materiałów oraz po otrzymaniu opinii Komisji Europejskiej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. certyfikat spełnienia kryteriów niezależności w związku z wykonywaniem funkcji operatora systemu przesyłowego na sieciach własnych.

Zobacz decyzję w sprawie przyznania certyfikatu niezależności

Dnia 19 maja 2015 r.  GAZ-SYSTEM S.A. uzyskał certyfikat niezależności w związku z pełnieniem funkcji operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku gazociągu Jamał - Europa Zachodnia, który stanowi własność spółki EuRopol GAZ s.a. Operatorstwo na Systemie Gazociągów Tranzytowych jest wykonywane przez GAZ-SYSTEM S.A. według wytycznych dyrektywy  2009/73/WE w modelu ISO (Independent System Operator), czyli modelu niezależnego operatora systemu.

Więcej o decyzji w sprawie przyznania certyfikatu niezależności

Licznik odwiedzin: 2426
data utworzenia: 03.02.2015 11:45
data ostatniej modyfikacji: 21.05.2015 07:46

Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.