Organy spółki i ich kompetencje

Organami Operatora Gazociagów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. są:

 1. Zarząd spółki,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Walne Zgromadzenie.

Zarząd spółki

Zarząd spółki składa się z 1 do 4 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Członków Zarządu na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata powołuje Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie.

Zarząd określa cele i wytyczne funkcjonowania spółki, reprezentuje ją na zewnątrz, a także dba o efektywność i przejrzystość zarządzania. W spółce powołany jest również Dyrektor Zarządzający, który nadzoruje pracę wybranych komórek organizacyjnych zajmujących się działalnością operacyjną. Zarząd spółki działa na podstawie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, który zawiera m.in. zapisy dotyczące konfliktu interesów, jakie mogą się pojawić w pracy członków Zarządu.

Skład osobowy Zarządu spółki:

 1. Tomasz Stępień – Prezes Zarządu
 2. Artur Zawartko – Wiceprezes Zarządu
 3. Wojciech Szelągowski

Wszyscy członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki w siedzibie Spółki, przy ul. Mszczonowskiej 4, 02 – 337 Warszawa.

Kompetencje Zarządu Spółki zostały zapisane w Statucie V. ORGANY SPÓŁKI  - A. ZARZĄD SPÓŁKI– tekst jednolity – załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 51/RN/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 9 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w tym jednego członka wybranego spośród pracowników spółki (w trybie określonym w §27 Statutu spółki).  Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej aspektach.

Skład osobowy Rady Nadzorczej:

 1. Andrzej Maria Herman - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Wojciech Arkuszewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Włodzimierz Wolski - Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Dariusz Piotr Kocuń - Członek Rady Nadzorczej
 5. Krzysztof Ogonowski - Członek Rady Nadzorczej
 6. Paweł Pikus - Członek Rady Nadzorczej
 7. Mariusz Andrzej Roman - Członek Rady Nadzorczej

Kompetencje Rady Nadzorczej spółki zostały zapisane w Statucie V. ORGANY SPÓŁKI  - B. RADA NADZORCZA– tekst jednolity – załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 51/RN/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd spółki, w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego (trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub na pisemne żądanie akcjonariusza Skarbu Państwa. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia reguluje Statut V. ORGANY SPÓŁKI  - C. WALNE ZGROMADZENIE – tekst jednolity – załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 51/RN/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

Licznik odwiedzin: 3463
data utworzenia: 03.02.2015 11:56
data ostatniej modyfikacji: 14.03.2016 11:39

Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.