16.05.2019

Decyzja Prezesa URE o umorzeniu postępowania ws. zatwierdzenia propozycji projektu przepustowości przyrostowej dla połączenia międzysystemowego GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS na granicy obszaru rynkowego Polska-Niemcy (GASPOOL)

8 maja 2019 r. decyzją DRR.WRG.7128.9.2018.ŁWe Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) umorzył postępowanie administracyjne ws. przedłożonego przez GAZ-SYSTEM wniosku o zatwierdzenie propozycji projektu przepustowości przyrostowej dla granicy obszaru rynkowego Polska (system przesyłowy gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) – GASPOOL.

Przekazana do zatwierdzenia propozycja projektu była odpowiedzią na niewiążące zgłoszenia zapotrzebowania rynku na przepustowość przyrostową w punkcie GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS, które GAZ-SYSTEM i ONTRAS Gastransport GmbH (ONTRAS) otrzymali w ramach przeprowadzonego w 2017 roku zgodnie z wymogiem Rozporządzenia (UE) 2017/459 (CAM NC) badania zapotrzebowania rynku na przepustowość przyrostową pomiędzy systemami przesyłowymi Polski i Niemiec.

Po przeprowadzeniu przez operatorów analiz technicznych i ekonomicznych oraz konsultacji rynkowych wstępnej propozycji projektu, w dniu 23 października 2018 r. zgodnie z art. 28 ust. 1 CAM NC, GAZ-SYSTEM przedłożył do Prezesa URE wniosek o zatwierdzenie propozycji projektu przepustowości przyrostowej dla granicy obszaru rynkowego Polska (system przesyłowy gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) – GASPOOL. W celu uzyskania skoordynowanych decyzji organów regulacji analogiczny wniosek został złożony przez ONTRAS do Bundesnetzagentur (BNetzA). Prezes URE oraz BNetzA mieli 6 miesięcy na osiągnięcie porozumienia w sprawie zatwierdzenia projektu i wydanie skoordynowanych decyzji.

Prezes URE oraz BNetzA poczynili uzgodnienia dotyczące parametrów projektu określonych w art. 28 ust. 1 lit. a-g CAM NC. Kwestią analizowaną przez organy regulacji była również ocena wpływu toczącego się równolegle postępowania Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) ws. wyboru platformy do rezerwacji przepustowości na granicy Polski i Niemiec na podstawie art. 37 ust. 3 CAM NC. 16 października 2018 r. Platforma GSA została wybrana przez ACER jako narzędzie do aukcjonowania przepustowości w punkcie GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS na najbliższe 3 lata. 22 lutego br., w wyniku odwołania złożonego przez platformę PRISMA GmbH, Komisja Odwoławcza ACER uchyliła październikową decyzję Agencji. W konsekwencji 8 maja 2019 r. ACER podjął decyzję o rozpoczęciu nowego postępowania ws. wyboru platformy, którego wynik będzie znany 14 sierpnia br. Decyzja ACER o rozpoczęciu postępowania od początku spowodowała, że sytuacja na granicy polsko-niemieckiej pozostała niezmieniona – brak jest wspólnej platformy do rezerwacji przepustowości, a co za tym idzie, brak możliwości oferowania przepustowości na zasadach powiązanych.

17 kwietnia 2019 r. BNetzA wydała decyzję o zatwierdzeniu projektu przedstawionego przez ONTRAS pod warunkiem, że do 30 kwietnia 2019 r. ONTRAS i GAZ-SYSTEM osiągną porozumienie w zakresie platformy, na której zaoferowana zostanie przepustowość przyrostowa punktu GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS w ramach aukcji produktu rocznego w lipcu 2019 r. lub jeśli do 30 kwietnia 2019 r. ACER wyda decyzję dotyczącą wyboru platformy. Warunek ten nie został spełniony, w związku z czym decyzja BNetzA o zatwierdzeniu projektu wygasła z dniem 30 kwietnia 2019 r.

Prezes URE uznał, że propozycja projektu przedłożona przez GAZ-SYSTEM spełniała wszystkie przesłanki merytoryczne do wydania pozytywnej decyzji. Jednak z powodu braku uprawnień Prezesa URE do wydania decyzji warunkowej i tym samym braku możliwości wydania przez oba organy skoordynowanych decyzji w wymaganym terminie 6 miesięcy, Prezes URE uznał, iż utracił właściwość do wydania decyzji w tej sprawie, a organem właściwym stał się ACER. Jednocześnie w wyniku upływu 6-miesięcznego terminu określonego w CAM NC oraz braku podstawy prawnej do wydania decyzji, Prezes URE umorzył postępowanie w całości.

Brak skoordynowanych decyzji organów regulacji oznacza, że GAZ-SYSTEM i ONTRAS nie zaoferują przepustowości przyrostowej w punkcie GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS w ramach aukcji produktu rocznego w lipcu 2019 r. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 713/2009 organem właściwym do wydania decyzji ws. zatwierdzenia propozycji projektu przepustowości przyrostowej dla granicy obszaru rynkowego Polska – GASPOOL jest obecnie ACER.

Dokumenty do pobrania:

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.