20.05.2015

GAZ-SYSTEM S.A. otrzymał certyfikat niezależności w związku z wykonywaniem funkcji operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku gazociągu Jamał - Europa Zachodnia

W wyniku decyzji Prezesa URE z dnia 19 maja 2015 r.  GAZ-SYSTEM S.A. uzyskał certyfikat niezależności w związku z pełnieniem funkcji operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku gazociągu Jamał - Europa Zachodnia, który stanowi własność spółki EuRopol GAZ s.a. Operatorstwo na Systemie Gazociągów Tranzytowych jest wykonywane przez GAZ-SYSTEM S.A. według wytycznych dyrektywy  2009/73/WE w modelu ISO (Independent System Operator), czyli modelu niezależnego operatora systemu.

Przyznanie certyfikatu niezależności oznacza, że GAZ-SYSTEM S.A. pozostaje pod względem formy prawnej i organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależny od wykonywania innych działalności niezwiązanych z przesyłaniem paliw gazowych. Zgodnie z przepisami funkcję operatora systemu przesyłowego może wykonywać jedynie podmiot, który otrzymał od Prezesa URE decyzję w sprawie przyznania certyfikatu niezależności. Przed wydaniem takiego certyfikatu regulator przeprowadza postępowanie sprawdzające, czy operator spełnia wymogi określone w ustawie Prawo energetyczne (art. 9d ust. 1a), które zapewnią, że będzie działał w pełni niezależnie. Prezes URE zasięga także opinii Komisji Europejskiej i Ministra Spraw Zagranicznych, stosownie do postanowień ustawy − Prawo energetyczne.

W toku postępowania certyfikującego prowadzonego od marca 2014 r. Komisja Europejska wydała opinie formułując zalecenia, które zostały uwzględnione przez krajowy organ regulacyjny. Komisja Europejska poruszyła m.in. kwestie bieżącej eksploatacji tłoczni gazu i stacji pomiarowych zlokalizowanych na polskim odcinku gazociągu jamalskiego oraz zobowiązała Prezesa URE do dokonania oceny, czy udzielenie spółce GAZ-SYSTEM S.A. certyfikacji nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych do Polski i innych państw UE.

Prezes URE dokonał takiej oceny i ustalił, iż przyznanie GAZ-SYSTEM S.A. certyfikatu niezależności w modelu ISO nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych. Co więcej, wnioski płynące z analizy zebranego materiału pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że przyznanie Spółce certyfikatu niezależności w modelu ISO wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych do Polski i innych państw Unii Europejskiej.

Ponadto, mając na uwadze opinię Komisji Europejskiej, Prezes URE w wydanej decyzji zalecił spółce GAZ-SYSTEM S.A. przejęcie w terminie 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji realizacji zadań w zakresie bieżącej eksploatacji tłoczni gazu i stacji pomiarowych znajdujących się na polskim odcinku gazociągu Jamał - Europa Zachodnia.

Wcześniej, GAZ-SYSTEM S.A. uzyskał  decyzję  Prezesa URE z dnia  22 września 2014 r. o przyznaniu certyfikatu niezależności w związku z wykonywaniem funkcji operatora systemu przesyłowego na sieciach własnych.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.