Lista sprzedawców rezerwowych

Zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi listę Zleceniodawców Usług Przesyłania (ZUP) oferujących sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci.

Każdy ZUP, posiadający ważną koncesję na obrót paliwami gazowymi, który chciałby zostać wpisany na listę sprzedawców rezerwowych jest zobowiązany zawrzeć z OSP aneks do umowy przesyłowej, której jest stroną, wprowadzający szczegółowe warunki wpisania bądź skreślenia z listy (w formie załącznika do umowy przesyłowej). Następnie ZUP może złożyć wniosek o wpis na listę, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie OSP. Każdy wniosek podlega analizie OSP pod kątem warunków wskazanych w załączniku do umowy przesyłowej.

Wzór aneksu do umowy wraz załącznikiem oraz wnioskiem o wpis na listę jest dostępny w zakładce Do pobrania.

Zgodnie z pkt. 11.2.2 IRiESP (v. 27) na liście sprzedawców rezerwowych wpisany jest ZUP pełniący rolę sprzedawcy z urzędu w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.

Lista sprzedawców rezerwowych

 

 

 


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.