Parametry charakteryzujące jakość przesyłanego gazu


Zobacz miejsca pomiarów parametrów jakościowych paliwa gazowego przesyłanego przez GAZ-SYSTEM S.A na mapie systemu przesyłowego

Zobacz przypisanie punktów wyjścia z systemu przesyłowego do obszarów służących do określania parametrów jakościowych paliwa gazowego - gaz E i L

Zobacz średniomiesięczne ciepło spalania oraz liczbę Wobbego na punktach wejścia i wyjścia z systemu przesyłowego

Zobacz średniodobowe ciepło spalania oraz liczbę Wobbego na punktach wejścia i wyjścia z systemu przesyłowego

Zobacz parametry jakościowe paliwa gazowego (obszary chromatograficzne)

Zobacz parametry jakościowe paliwa gazowego (punkty wejścia / wyjścia)

Zobacz średniomiesięczne ciepła spalania do przeliczeń mocy umownych po przejściu na bilansowanie w jednostkach energii


Wymagania dotyczące jakości przesyłanego gazu ziemnego

Wyszczególnienie

j.m.

System

gazu ziemnego grupy E

gazu ziemnego grupy Lw

min. ciepło spalania

MJ/m3

38,0

30,0

kWh/m3

10,556

8,333

zakres zmienności liczby Wobbego

MJ/m3

45,0 - 56,9

37,5 - 45,0

kWh/m3

12,500 - 15,806

10,417 - 12,500

zawartość siarkowodoru

mg/m3

≤ 7,0

zawartość tlenu

% mol/mol

≤ 0,2

zawartość ditlenku węgla

% mol/mol

≤ 3,0

zawartość par rtęci

µg/m3

≤ 30,0

temperatura punktu rosy wody dla 5,5 MPa od 1 kwietnia do 30 września

ºC

≤ +3,7

temperatura punktu rosy wody dla 5,5 MPa od 1 października do 31 marca

ºC

≤ -5,0

temperatura punktu rosy węglowodorów

ºC

0

zawartość pyłu o średnicy cząstek większej niż 5 µm

mg/m3

≤ 1,0

zawartość siarki merkaptanowej

mg/m3

≤ 16,0

zawartość siarki całkowitej

mg/m3

≤ 40,0

zakres zmienności temperatury paliwa gazowego wprowadzanego do systemu przesyłowego

ºC

0 - 50

 
Wszystkie wielkości w tabeli poza temperaturami punktu rosy wody podane są dla warunków normalnych czyli:
- ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu – 101,325 kPa
- temperatura – 273,15 K (0ºC)

Zgodnie z punktem 3.3.4 obowiązującej IRiESP do systemu przesyłowego nie może być wprowadzane paliwo gazowe o wartości ciepła spalania niższej niż:

  • Hs = 34 MJ/m3(9,444 kWh/m3) dla systemu gazu wysokometanowego grupy E,
  • Hs = 30 MJ/m3(8,333 kWh/m3) dla systemu gazu zaazotowanego podgrupy Lw,

Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.