Konsultacje z rynkiem

Zgodnie z postanowieniami punktu 2.2.1.12 obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A., do obowiązków Operatora Systemu Przesyłowego w Polsce należy „przeprowadzanie okresowych badań zapotrzebowania rynku na nową infrastrukturę przesyłową, których wyniki będą brane pod uwagę przy sporządzaniu planów rozwoju lub przydziału przepustowości”.

GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi regularny dialog z Uczestnikami Rynku dotyczący potrzeb rozbudowy sieci przesyłowej, w tym połączeń międzysystemowych.

Badaniu zapotrzebowania rynku na nową infrastrukturę przesyłową służą organizowane w ramach konsultacji:

  1. Badania Rynku (Market Screening) – niewiążąca procedura oceny zainteresowania rynku rozbudową sieci i nową przepustowością.
  2. Procedury Open Season lub też Procedury Alokacji Przepustowości -  wiążąca procedura, której rezultatem jest  podpisanie przez OSP umów przesyłowych, których rezultatem jest podjęcie decyzji inwestycyjnej o przystąpieniu do rozbudowy infrastruktury przesyłowej.
  3. Procedury Alokacji istniejących mocy w formie aukcji.

Od 2017 roku zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (nowelizacja CAM NC) w ramach nowych postanowień dotyczących ‘Procesu uzyskiwania zdolności przyrostowej’ (tzw. procedura incremental) zdefiniowanych w rozdziale V Rozporządzenia, operatorzy sieci przesyłowych w UE mają obowiązek przeprowadzania cyklicznej oceny zapotrzebowania rynku na zdolności przesyłowe w punktach połączeń międzysystemowych łączących systemy przesyłowe. Szczegółowe informacje na temat procesu uzyskiwania zdolności przyrostowej dostępne są w zakładce Procedura incremental.

W zakładce Konsultacje z rynkiem znajdziecie Państwo informacje na temat aktualnie prowadzonych konsultacji oraz archiwum dotychczas przeprowadzonych procedur.

Zainteresowanych dotychczasowymi konsultacjami zapraszamy do odwiedzenia zakładki Zakończone procedury.

 


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.