Kodeks postępowania dla Dostawców

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jako spółka strategiczna rozwija system przesyłu gazu ziemnego, łącząc oczekiwania klientów z rozwojem firmy oraz rynku gazu w Polsce.

Realizacja koncepcji odpowiedzialnego biznesu w GAZ-SYSTEM S.A. przyczynia się do budowy wiarygodności, transparentności działania spółki oraz budowania trwałych i przejrzystych relacji z zainteresowanymi stronami. W swojej praktyce biznesowej GAZ-SYSTEM S.A. działa w zgodzie z kluczowymi wartościami zawartymi w Kodeksie Etycznym spółki, tj.: odpowiedzialnością, zaangażowaniem, profesjonalizmem, pracą zespołową i szacunkiem, wyznaczającymi oczekiwane postawy i zachowania.

GAZ-SYSTEM S.A. ma świadomość, że w sposób istotny wpływa na rynek zamówień i ma wpływ na kształtowanie najwyższych standardów biznesowych w swoim otoczeniu. Kierując się dbałością o jakość relacji biznesowych, promocję dobrych praktyk rynkowych oraz wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne, spółka opracowała Kodeks Postępowania dla Dostawców, który opisuje minimalne wymagania GAZ-SYSTEM S.A. wobec Dostawców w zakresie postępowania zgodnego z wartościami oraz zasadami odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Niniejszy Kodeks ma na celu:

  • ujednolicenie standardów postępowania Dostawców,
  • wskazanie dobrych praktyk postępowania Dostawców,
  • podnoszenie jakości dostarczonych produktów i świadczonych usług,
  • zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka etycznego, społecznego i środowiskowego, związanych z działalnością biznesową Dostawców,
  • wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności GAZ-SYSTEM S.A. w całym łańcuchu dostaw.

Wszyscy Dostawcy GAZ-SYSTEM S.A., w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, zobowiązane są do przestrzegania prawa, zasad i regulacji powszechnie obowiązujących w kraju, w którym działają – niezależnie od zapisów niniejszego Kodeksu. Warunkiem współpracy Dostawcy z GAZ-SYSTEM S.A. jest stosowanie się w swojej działalności do zapisów Kodeksu – zasada ta dotyczy zarówno pracowników Dostawcy, jak i jego podwykonawców, czy poddostawców biorących udział w realizacji zamówień na rzecz GAZ-SYSTEM S.A.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.