10.07.2019

Zaproszenie do dialogu technicznego

Zaproszenie do dialogu technicznego w sprawie zamówienia na rozbudowę placu magazynowego wraz z dostosowaniem do obecnych potrzeb (Poznań, ul. Czerwonacka 5).

1. Organizator dialogu

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4. Organizator dialogu technicznego jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie siecią gazociągów przesyłowych w Polsce.

2. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 31 a i b Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1986) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w celu pozyskania informacji użytecznej przy przygotowaniu przedmiotowego zamówienia.

Uwaga! Niniejszy dialog techniczny nie jest postępowaniem przetargowym, a stanowi etap przygotowań do przyszłych postępowań zakupowych.

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa placu magazynowego wraz z dostosowaniem do obecnych potrzeb (Poznań, ul. Czerwonacka 5).

Celem dialogu technicznego jest umożliwienie Zamawiającemu zapoznania się z najlepszymi, najkorzystniejszymi i najnowszymi rozwiązaniami na rynku. Zamawiający dąży również do skonfrontowania swoich potrzeb z możliwościami ich realizacji przez rynek dostawców.

Zakres zagadnień objętych niniejszym dialogiem oraz przewidywane warunki planowanego zamówienia przedstawione zostały w Załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Załącznik nr 1.1 - teren prac
Załącznik nr 1.2 - wykaz asortymentu

4. Uczestnicy dialogu

Uczestnikami dialogu mogą być wszyscy Wykonawcy, zainteresowani pozyskaniem zamówienia na rozbudowę placu magazynowego, posiadający odpowiedni potencjał do realizacji zamówienia będącego przedmiotem dialogu.

Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji przez Organizatora dialogu w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

W sytuacji udostępnienia informacji zawierających tajemnicę handlową, w każdym przypadku udostępniający powinien wnieść zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

5. Warunki udziału w dialogu

Aby wziąć udział w dialogu technicznym należy wypełnić i odesłać do organizatora dialogu Ankietę stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wypełnioną ankietę należy przesłać do Organizatora dialogu w terminie do 22 lipca 2019 roku na adres: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa lub mailem na adres: magdalena.jozefczyk@gaz-system.pl.

Organizator dialogu zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do uczestników dialogu z prośbą o wyjaśnienie i/lub doprecyzowanie bądź rozszerzenie w formie pisemnej bądź ustnej zapisów zawartych w ankiecie.

6. Osoba do kontaktów
Magdalena Józefczyk
Nr telefonu +48 61 854 45 13
Adres e-mail: magdalena.jozefczyk@gaz-system.pl

7. Informacje ogólne

a) Co do zasady dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim, aby zapewnić możliwość zastosowania wypracowanych rozwiązań na etapie przyszłego przetargu.

b) Organizator dialogu nie przewiduje wynagrodzenia dla podmiotów uczestniczących w dialogu technicznym.

c) Przesłane ankiety zostaną poddane ocenie.

d) O terminie planowanej wizji lokalnej Wykonawcy zostaną poinformowani osobnym mailem.

e) Dialog prowadzony będzie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

f) Potencjalni wykonawcy biorący udział w dialogu technicznym nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 1 Pzp, brzmiącym: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.