05.08.2019

Postępowanie w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej

GAZ-SYSTEM ogłasza postępowanie w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej.

Działka nr 209/4 o powierzchni 3.204 m2 położona w Lublinie, powiat m. Lublin,
woj. lubelskie, dla której SR Lublin-Zachód X Wydział KW prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00076983/5.

Istnieje możliwość wydzierżawienia części ww. działki. Działka posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych (ul. Sierpińskiego oraz ul. Staffa). Przez działkę przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 4.774 zł netto.
Do ceny czynszu dzierżawnego netto zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z przepisami obowiązującymi w dn. zawarcia umowy.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ze względu na posadowienie na ww. działce infrastruktury gazowej, nie ma możliwości wznoszenia na niej budowli, parkingów itp., które kolidowałyby z gazociągiem. W przypadku budowy ogrodzenia, warunki dostępu do nieruchomości dla służb technicznych zostaną określone w treści umowy.

Wszelkie szczegóły nie podane w niniejszym ogłoszeniu, zostaną doprecyzowane przez strony w zapisach umowy.
 
Właścicielem działki nr 209/4 w Lublinie jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie.

Warunki przetargu:

1) Oferty pisemne powinny zawierać:

 1. Dane oferenta - firmę i siedzibę lub imię i nazwisko, dokładny adres, NIP lub PESEL.
 2. Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oferta.
 3. Oferowaną kwotę netto, która dla potrzeb transakcji zostanie powiększona o należny podatek VAT.
 4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, jak również oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu.
 5. Datę sporządzenia oferty, podpis oferenta, przy czym w przypadku osoby prawnej podpis osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym.
 6. Jeżeli oferent jest osobą prawną: aktualny odpis z właściwego rejestru, w przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty (nie starsze niż 3 m-ce).               
 7. Jeżeli z właściwego rejestru nie wynika uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania oferenta, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające to uprawnienie (np. pełnomocnictwo).

W przypadku złożenia oferty między innymi przez:

 • spółkę cywilną – do oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej oraz, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwałę wspólników spółki w sprawie reprezentowania spółki w zakresie objętym postępowaniem,
 • spółkę z o.o., spółkę komandytową - do oferty należy dołączyć dokumenty, z których treści będą wynikały zasady reprezentacji spółki komandytowej i sp. z o.o.

oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta. Jeżeli ofertę w imieniu oferenta składa pełnomocnik, powinien dysponować stosownym pełnomocnictwem. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

Oferty zawierające dane określone w ust. 1 pkt 1) do 7) powyżej, należy składać na formularzu pn. Oferta na dzierżawę nieruchomości, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

2) Oferty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją:
„Przetarg – dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie, działka 209/4 – NIE OTWIERAĆ”.

Wpływ ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2019 r. do godz. 10:00 na adres: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4; 02-337 Warszawa, budynek A pok. 26/27 (kancelaria)

 1. Otwarcie ofert jest niejawne i odbędzie się w dniu 03.09.2019 r.  o godz. 11.00
 2. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
 4. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, sprzedający poinformuje o tym fakcie oferentów pisemnie oraz wskaże termin, miejsce i zasady złożenia oferty dodatkowej, nie niższej niż poprzednia, jako kontynuacji przetargu.
 5. Po rozstrzygnięciu przetargu, informacja o jego wyniku zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.gaz-system.pl, a ponadto, w terminie do 5 dni roboczych zostanie wysłana (na piśmie lub mailowo) do wszystkich, którzy złożyli oferty.
 6. Wydzierżawiający (GAZ-SYSTEM S.A.) zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz odwołania przetargu gdyby z punktu widzenia interesów spółki wydzierżawienie nieruchomości stało się niecelowe. W takiej sytuacji, oferent nie będzie dochodził odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez GAZ-SYSTEM S.A. z uprawnień przewidzianych w niniejszym punkcie.
 7. Zawarcie umowy dzierżawy z wybranym oferentem nastąpi w terminie i miejscu uzgodnionym z GAZ-SYSTEM S.A., jednak nie później niż 60 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 8. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu uzgodnionym przez strony umowy.
 9. Jeżeli oferent, który wygra przetarg jest osobą prawną, zobowiązany jest do przedłożenia, przed zawarciem umowy statutu lub umowy osoby prawnej oraz uchwały (decyzji) stosownych organów tej osoby prawnej, jeżeli statut, umowa lub obowiązujące przepisy przewidują obowiązek uzyskania zgody tych organów dla dokonania określonej czynności prawnej.
 10. Ze strony GAZ-SYSTEM S.A. informacji udzielają:
 • w sprawach formalnych: Ryszard Budek tel. (22) 220-15-20.
 • w celu zapoznania się ze stanem faktycznym: Iwona Rusin tel. (14) 622-52-07.

Wyłączenie z uczestnictwa w przetargu:

Do ofert należy dołączyć także oświadczenie oferenta, iż nie zachodzą okoliczności skutkujące odrzuceniem oferty tj. że oferent nie jest:

 1. członkiem organów GAZ-SYSTEM.
 2. osobą, której powierzono wykonanie czynności związane z przeprowadzeniem postępowania.
 3. małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub rodzeństwem osób, o których mowa w p-ktach 1) i 2) powyżej.
 4. osobą skazaną prawomocnie za przestępstwo.
 5. podmiotem lub osobą wobec, której wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 6. podmiotem lub osobą znajdującą się na Liście Nierzetelnych Dostawców GAZ-SYSTEM.

Załączniki do pobrania:

 1. Oferta na dzierżawę nieruchomości.
 2. Informacja RODO dot. nieruchomości (art. 13).
 3. Informacja RODO dot. nieruchomości (art.14).

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.