Aukcje

Przydział przepustowości w ramach procedury aukcji

Informacje dotyczące przydziału przepustowości w ramach procedury aukcji dla Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) dostępne są tutaj.

Przydział przepustowości w ramach procedury aukcji reguluje IRiESP.

Prawo uczestnictwa w aukcji prowadzonej na Platformie GSA ma Uczestnik Aukcji, tj. Użytkownik Systemu, który wypełni wymagania opisane tutaj.

Udział w aukcji jest anonimowy, tożsamość Uczestnika Aukcji w toku aukcji jest znana wyłącznie OSP.

Produkty oferowane w ramach aukcji w fizycznych punktach wejścia i wyjścia na połączeniu z systemami przesyłowymi sąsiednich krajów (FPWEOSP i FPWYOSP) w systemie krajowym to:

Aukcje podwyższonej ceny:

 • Produkty roczne, na kolejny rok gazowy (pod warunkiem, że przepustowość tych punktów nie jest oferowana w ramach przepustowości powiązanej), których aukcja odbywa się w pierwszy poniedziałek marca (produkty ciągłe) i pierwszy poniedziałek kwietnia (produkty przerywane).
 • Produkty kwartalne, na okres kwartału w roku gazowym następującym
  po roku gazowym, w którym następuje przydział przepustowości, których aukcja odbywa się w pierwszy poniedziałek czerwca każdego roku na cztery kwartały kolejnego roku gazowego (produkty ciągłe) i pierwszy poniedziałek lipca (produkty przerywane).
 • Produkty miesięczne, na okres miesiąca gazowego następującego po
  miesiącu, w którym następuje przydział przepustowości, których aukcje odbywają się w trzeci poniedziałek każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc gazowy, którego dotyczy aukcja (produkty ciągłe) i w czwarty poniedziałek (produkty przerywane). 

Aukcje jednej ceny:

 • Produkty dobowe, na okres jednej doby gazowej, następującej po dobie, w której następuje przydział przepustowości, których aukcje odbywają się codziennie o godzinie 16:30 (produkty ciągłe) i 17:30 (produkty przerywane), runda trwa pół godziny. 
 • Produkty śróddzienne, są udostępniane wyłącznie jako produkty ciągłe, od danej godziny w dobie gazowej do końca tej doby gazowej, których aukcje odbywają się codziennie od godziny 19:00 – pierwsza runda trwa od godz. 19.00 do 2:30 i oferowany jest produkt od godz. 6.00 – 6.00 na d+1, kolejne rundy po pół godziny, rozpoczynają się o każdej pełnej godzinie i są udostępniane od danej godziny w dobie gazowej do końca tej doby gazowej.

Wszystkie aukcje odbywają się w wyżej wskazanych terminach, o ile co innego nie wynika z opublikowanego przez OSP Kalendarza Aukcji.

Przebieg aukcji:

Rundy licytacyjne każdej aukcji rozpoczynają się o godzinie 09:00 i trwają do 18:00. Pierwsza runda licytacji (R1) trwa trzy (3) godziny, kolejne rundy (Rn) trwają po jedną (1) godzinę każda. Pomiędzy rundami licytacji występują okresy przerw obejmujące każdorazowo okres jednej (1) godziny.

Pierwsza runda licytacji (R1) odbywa się po cenie taryfowej. W przypadku, gdy w procesie przydziału przepustowości w trybie aukcji konieczne będzie zastosowanie mechanizmów aukcyjnych, w tym kroków cenowych (w ramach aukcji podwyższanej ceny albo aukcji jednej ceny), tj. w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na przepustowość przewyższać będzie przepustowość oferowaną w ramach danej aukcji, OSP będzie pobierał marżę aukcyjną ustaloną po zakończeniu danej procedury aukcji. W celu zminimalizowania trwania długości aukcji OSP określa tzw. duży krok cenowy i mały krok cenowy, który wynosi 20% dużego kroku cenowego.

Uczestnicy biorący udział w aukcji są anonimowi dla pozostałych jej uczestników!

W przypadku, gdy po zakończeniu aukcji na dany produkt pozostanie wolna przepustowość w danym punkcie, OSP zaoferuje tę wolną przepustowość w ramach aukcji na produkt o krótszym okresie obowiązywania.

Składanie ofert:
W aukcji oferty (zgłoszenia) mogą składać wyłącznie Uczestnicy Aukcji. Oferta może być dowolnie składana, zmieniana i wycofywana do czasu zakończenia trwającej rundy licytacji (wiążąca jest ostatnia oferta w chwili zakończenia rundy licytacji).


W ofercie należy wskazać:

 • tożsamość Uczestnika Aukcji (anonimowa dla pozostałych uczestników),
 • punkt wejścia/wyjścia, którego dotyczy zgłoszenie,
 • produkt, na który składane jest zgłoszenie,
 • ilość przepustowości dla danej wartości premii aukcyjnej dla każdej z przedstawianych przez OSP w toku aukcji rund licytacji.

Warunkiem uczestnictwa w kolejnych rundach licytacji (Rn) jest złożenie oferty w pierwszej rundzie licytacji (R1).

Wyniki aukcji dostępne są od razu po zakończeniu aukcji na stronie Platformy GSA w zakładce Aukcje/Lista Aukcji/Archiwalne. Wyniki te publikowane są jako suma przydzielonych przepustowości, natomiast indywidualne dane ujawniane są tylko stronom, których dotyczą. Uczestnicy Aukcji otrzymują powiadomienie e-mail z wynikiem aukcji, w której brali udział.

Uzyskanie przepustowości w ramach aukcji jest równoznaczne z zawarciem  przydziału przepustowości przez danego Uczestnika Aukcji.

Zapraszamy do zapoznania się z Platformą GSA oraz poniższymi zakładkami Kalendarium aukcji oraz "Instrukcją obsługi aukcji na Platfomie GSA".


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.