Interkonektor Polska-Słowacja

Opis inwestycji

Projekt zakłada budowę nowego transgranicznego interkonektora gazowego Polska-Słowacja, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Słowacji. Stronami projektu są GAZ-SYSTEM S.A. i Eustream a.s. - operator słowackiego systemu przesyłowego. Projekt po stronie polskiej obejmuje budowę gazociągu Strachocina-Granica RP oraz węzła i tłoczni gazu w Strachocinie. 

Czytaj więcej o projekcie w zakładce Nasze inwestycje.

Projekt o statusie PCI

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

Po spełnieniu dodatkowych wymagań, projekt otrzymał dofinansowanie na prace studyjne i inżynieryjne w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), który obowiązuje w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej przypadającej na lata 2014-2020. Możliwe jeste również ubieganie się o otrzymanie unijnego dofinansowania na prace budowlane w ramach tego samego instrumentu.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Polska - Słowacja, który uzyskał status projektu wspólnego zainteresowania, za pomocą formularza.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Koszty inwestycji w zakresie badań i prac koncepcyjnych objętych dofinansowaniem:

  • wartość kosztów kwalifikowalnych : 259 tys. euro
  • otrzymane dofinansowanie z programu TEN-E (łącznie dla obu firm): 129,5 tys. euro  
    • w tym dla GAZ-SYSTEM 58,45 tys. euro

W 2012 roku Komisja Europejska przyznała wspólnie GAZ-SYSTEM i Eustream 129,5 tys. euro w ramach programu Trans European Networks – Energy (TEN-E) na opracowanie „Wstępnej analizy wykonalności gazowego połączenia międzysytemowego Polska-Słowacja (opis uzasadnienia ekonomicznego i przygotowanie wstępnej analizy wykonalności).

W październiku 2012 r. GAZ-SYSTEM wspólnie z słowackim operatorem, Eustream zakończyli prace dotyczące opracowania Analizy ekonomicznej połączenia gazowego Polska – Słowacja. W maju 2013 r. zakończono prace nad Studium wykonalności.

Dokumenty zostały opracowane przez firmę GAZOPROJEKT S.A., która w celu wykonania prac podjęła również współpracę z firmą doradczą– Ernst & Young oraz słowacką fimą GasTech s.r.o.

Koszty inwestycji w zakresie prac przygotowawczych i inżynieryjnych objętych dofinansowaniem:

  • szacunkowa wartość: 9,2 mln euro
  • dofinansowanie z programu CEF (łącznie dla obu firm): 4,6 mln euro:

 w tym dla GAZ-SYSTEM: 2 267 0000 euro:

- Gazociąg Strachocina - Granica RP: 2 137 500 euro 

- Tłocznia Strachocina: 129 500 euro

W maju 2015 r. spółki GAZ-SYSTEM oraz  Eustream a.s.  podpisały umowę trójstronną z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation Network Executive Agency - INEA) w sprawie pomocy finansowej UE dla projektu pod nazwą „Badania przygotowawcze i prace inżynieryjne dla projektu połączenia gazowego Polska – Słowacja”. Na podstawie umowy projektowi przyznano wsparcie finansowe UE w kwocie 4,6 mln euro w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF)

Prace przygotowawcze w ramach projektu uzyskały najwyższy stopień intensywności pomocy finansowej UE dopuszczalny dla prac studialnych, czyli 50 %. Z całkowitej kwoty spółce GAZ-SYSTEM przyznano 2,26 mln euro. Łączna szacunkowa wartość działania „Badania przygotowawcze i prace inżynieryjne dla projektu połączenia gazowego Polska – Słowacja” wynosi 9,2 mln euro.

Możliwe jest również ubieganie się o przyznanie unijnego dofinansowania na prace budowlane w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), który obowiązuje w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej przypadającej na lata 2014-2020.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.