Gazociąg Polska-Litwa

Opis inwestycji

Projekt interkonektora gazowego Polska – Litwa (ang. GIPL - Gas Interconnection Poland - Lithuania) zakłada budowę nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Aktualnie stronami projektu są GAZ-SYSTEM S.A. - operator polskiego systemu przesyłowego oraz AB Amber Grid – operator litewskiego systemu przesyłowego (wcześniej AB LIETUVOS DUJOS).

Czytaj więcej o projekcie w zakładce Nasze inwestycje.

 

Koszty inwestycji w zakresie prac objętych dofinansowaniem

W czerwcu 2011 r. Komisja Europejska w ramach programu Trans European Networks – Energy (TEN-E) na „Opracowanie: Opis uzasadnienia ekonomicznego i studium wykonalności dla gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa” przyznała dofinansowanie dla każdej ze spółek (GAZ-SYSTEM S.A. i AB LIETUVOS DUJOS), na przeprowadzenie niezbędnych analiz i studium wykonalności projektu.

W grudniu 2011 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A wspólnie z AB Lietuvos Dujos zakończyli prace dotyczące opracowania "Analizy ekonomicznej połączenia gazowego Polska – Litwa". Dokument został opracowany przez firmę Ernst & Young Business Advisory LLC & PLP na podstawie trójstronnej umowy z AB Lietuvos Dujos i GAZ-SYSTEM S.A.


W maju 2013 r. zakończono prace nad „Studium wykonalności GIPL”. Dokument został opracowany przez firmę ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. we współpracy z firmą doradczą  Ernst & Young.


W czerwcu 2014 r. Komisja Europejska przyznała w ramach programu Trans European Networks – Energy (TEN-E) dofinansowanie  dla AB Amber Grid i GAZ-SYSTEM S.A. na projekt pod nazwą: „Dokumentacja oceny oddziaływania na środowisko obejmująca okres poprzedzający uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa”.

 

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI. Przy spełnieniu dodatkowych wymagań możliwe będzie również przyznanie unijnego dofinansowania w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), który będzie obowiązywać w perpektywie budżetowej Unii Europejskiej przypadającej na lata 2014-2020.

W maju 2015 r. GAZ-SYSTEM S.A oraz litewski operator systemu przesyłowego, AB Amber Grid, podpisały umowę trójstronną z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation Network Executive Agency - INEA) w sprawie pomocy finansowej UE dla działania pod nazwą: „Prace przygotowawcze do realizacji gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa do uzyskania pozwolenia na budowę“. Na podstawie tej umowy projektowi przyznano wsparcie finansowe w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF).

W październiku 2015 r. polski i litewski operator systemu przesyłowego, spółki GAZ-SYSTEM S.A. i AB Amber Grid, podpisali umowę trójstronną z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation Network Executive Agency - INEA) w sprawie pomocy finansowej UE dla działania pod nazwą "Budowa gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Na podstawie umowy projektowi przyznano wsparcie finansowe UE, w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF). W styczniu 2017 r. podpisano aneksy dla obu umów grantowych w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF).

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Polska - Litwa w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Polska - Litwa, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.

 

 

Informacje prasowe:

22.01.2018 - Gazociąg Polska-Litwa – południowy odcinek zaprojektuje PANGAZ Sp. z o.o.;

04.01.2018 - Decyzje lokalizacyjne dla północnego odcinka interkonektora gazowego Polska-Litwa;

24.11.2017 - Inwestycje GAZ-SYSTEM uznane za projekty priorytetowe w Unii Europejskiej;

08.09.2016 - Gazociąg Polska-Litwa: Prace po stronie polskiej

15.09.2015 - Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla budowy połączenia gazowego Polska - Litwa (GIPL)

14.09.2015 - Uczestnicy rynku potwierdzili zainteresowanie projektem połączenia międzysystemowego Polska - Litwa

6.08.2015 - Niewiążąca Faza Procedury Open Season dla połączenia międzysystemowego Polska - Litwa

13.05.2015 Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla prac planistycznych i projektowych w zakresie połączenia gazowego Polska-Litwa (GIPL)

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

18.12.2014 GAZ-SYSTEM S.A. uruchomił postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowych połączeń gazowych z Czechami, Słowacją i Litwą

31.10.2014 Ponad 1,3 mld PLN wsparcia unijnego na integrację gazowego systemu przesyłowego

28.08.2014 GAZ-SYSTEM S.A. i AB Amber Grid złożyli wspólne wnioski o dofinansowanie UE dla projektu Gazowego Interkonektora Polska- Litwa

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej 

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

02.07.2012 Studium wykonalności połączenia gazowego Polska-Litwa (GIPL)

10.02.2012 Zakończenie analizy ekonomicznej budowy połączenia gazowego Polska-Litwa

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.