Projekt Baltic Pipe

Projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on, po raz pierwszy w historii, przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Jednocześnie Projekt Baltic Pipe umożliwi dostawy gazu z Polski na rynek duński i szwedzki.

Dywersyfikacja dostaw gazu poprzez umożliwienie dostępu do jego bezpośrednich źródeł w istotny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Realizacja Projektu Baltic Pipe będzie miała istotne znaczenie dla powstania wewnętrznego europejskiego rynku energii. Realizacja projektu jest zbieżna z realizacją celów polityki energetycznej Unii Europejskiej, tj.: wzmocnienia konkurencji, integracji rynków gazu, podniesienia bezpieczeństwa dostaw oraz skutecznego wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju.

Projekt Baltic Pipe wpisuje się w koncepcję Korytarza Północ-Południe oraz Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP), które stanowią priorytety rozwoju infrastruktury energetycznej wyznaczone przez Unię Europejską.

Więcej o projekcie: www.baltic-pipe.eu

Promotorzy Projektu:

  

GAZ-SYSTEM S.A.  
Operator systemu przesyłowego w Polsce

 i

ENERGINET
Operator systemu przesyłowego w Danii

Główne cele projektu Baltic Pipe:

  • Wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw w regionie poprzez zapewnienie dostępu do norweskiego gazu dla rynku duńsko-szwedzkiego i polskiego, a także dla rynków na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej;
  • Dalsze zwiększenie czynnika obciążenia istniejącej infrastruktury w Danii w celu zmniejszenia taryf na korzyść użytkowników;
  • Zwiększenie konkurencyjności na regionalnych rynkach gazu i ułatwienie konwergencji cenowej pomiędzy rynkami, umożliwienie wejścia na rynek nowych uczestników i potencjalny wzrost zapotrzebowania na gaz w regionach oddziaływania projektu;
  • Zwiększenie niezawodności technicznej dostaw gazu dla klientów poprzez dywersyfikację kierunków dostaw gazu importowanego;
  • Połączenie Baltic Pipe z terminalem LNG w Świnoujściu, co mogłoby w przyszłości zagwarantować krajom skandynawskim dostęp do globalnego rynku skroplonego gazu ziemnego (LNG).

 

Badanie rynku
 
W 2016 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz duński Operator systemu przesyłowego Energinet opracowali studium wykonalności dla możliwości ustanowienia nowego połączenia międzysystemowego pomiędzy dwoma rynkami krajowymi za pomocą dwukierunkowego gazociągu podmorskiego i rozbudowy krajowych sieci przesyłowych. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności planowanego połączenia prowadzone przez obu Operatorów prace obejmowały także analizę połączenia duńskiego oraz norweskiego systemu przesyłowego oraz współpracę z norweskim operatorem systemu przesyłowego, Gassco A/S.

Studium Wykonalności zostało opracowane przez konsorcjum składającym się z firm Rambøll Danmark A/S oraz BSiPG GAZOPROJEKT S.A. wraz z podwykonawcą – firmą Ernst & Young na podstawie Umowy podpisanej w dniu 15 marca 2016.  Opracowanie Studium Wykonalności było współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach Programu CEF (Connecting Europe Facility, Program „Łącząc Europę”

Przedmiotem Studium Wykonalności była szczegółowa analiza techniczna, finansowa oraz społeczno-ekonomiczna projektu, także w ujęciu regionalnym. Ponadto w ramach studium wykonalności przeprowadzone zostało niewiążące badanie rynku, które miało na celu wstępne określenie zainteresowania rynku projektem wraz z poziomem przepustowości, niezbędnym do przeprowadzenia analiz opłacalności projektu.

W ramach Studium Wykonalności przeprowadzone zostało niewiążące badanie rynku, które miało na celu wstępne określenie zainteresowania rynku projektem Baltic Pipe wraz z poziomem przepustowości niezbędnym do przeprowadzenia analiz opłacalności projektu.  Wynik tego badania był pozytywny, i na jego podstawie określona została przepustowość Projektu Baltic Pipe na poziomie do 10 mld m3/ rocznie do Polski oraz do 3 mld m3/r do Danii i Szwecji.

Zdefiniowany na podstawie studium wykonalności projekt Baltic Pipe składa się z pięciu głównych elementów:

  • Gazociąg złożowy prowadzący z systemu norweskiego na Morzu Północnym do punktu odbioru w systemie duńskim
  • Rozbudowa istniejących zdolności w duńskim lądowym systemie przesyłowym
  • Tłocznia gazu w Zealand  w Danii 
  • Podmorski gazociąg międzysystemowy biegnący z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym
  • Rozbudowa polskiego systemu przesyłowego

 

 

Procedura Open Season
Kolejnym etapem będzie zaproszenie przez GAZ-SYSTEM i Energinet uczestników rynku do wzięcia udziału w procedurze Open Season, która umożliwi składanie ofert na przepustowość w ramach nowego gazociągu prowadzącego z Norwegii do Danii i Polski.

Celem procedury będzie zebranie - przed podjęciem przez operatorów ostatecznej decyzji inwestycyjnej - wiążącego zamówienia na rezerwację przepustowości w  odniesieniu  do Projektu  Baltic  Pipe. Procedura Open Season przeprowadzona zostanie w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny zgodnie z obecnymi przepisami UE.

W przypadku złożenia przez uczestników rynku zamówień na wystarczający wolumen przepustowości, Energinet i GAZ-SYSTEM  rozpoczną szybką ścieżkę realizacji inwestycji, której celem jest uruchomienie przesyłu gazu od 1 października 2022 roku.

Informacje oraz dokumenty dotyczące wiążącej  Procedury Open Season będą dostępne od 6 czerwca 2017 roku na poniższych stronach internetowych: 
• GAZ-SYSTEM: http://www.gaz-system.pl/customer-zone/market-consultations/actual-consultations/open-season-baltic-pipe/
• Energinet: https://en.energinet.dk/OpenSeason2017

 

Projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI)

Projekt Baltic Pipe został uwzględniony w pierwszej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI), opracowanej przez Komisję Europejską w 2013 roku, a także w kolejnej liście przyjętej przez Komisję Europejską 18 listopada 2015 roku.

24 listopada 2017 r. Komisja Europejska opublikowała trzecią europejską listę projektów w sektorze gazu ziemnego, w tym także z uwzględnieniem  projektu Baltic Pipe, co podkreśla jego regionalne znaczenie. 


Więcej informacji o projektach PCI znajduje się tutaj.

Wsparcie finansowe Projektu ze strony UE

Instrument Connecting Europe Facility (CEF)
W roku 2015 projekt Baltic Pipe uzyskał dofinansowanie w kwocie 0,4 mln euro na prace przygotowawcze. Środki te zostały przeznaczone na opracowanie wymaganej dokumentacji przygotowawczej przez GAZ-SYSTEM  i Energinet.dk, tzn. przygotowanie studium wykonalności.


Program Transeuropejskich Sieci Energetycznych (TEN-E)
Wcześniej, zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej przyznano dofinansowanie na prace przygotowawcze (przedinwestycyjne) dotyczące gazociągu Baltic Pipe w ramach Programu Transeuropejskich Sieci Energetycznych (TEN-E).


Pierwsze dofinansowanie przyznane dla tego projektu zostało uzyskane przez GAZ-SYSTEM  w czerwcu 2009 roku, z Programu TEN-E 2008, na działania polegające na wykonaniu opracowań przedinwestycyjnych i przeprowadzenie procedur administracyjnych.  ‎Łączne przyznane dofinansowanie opiewało na kwotę 3,19 mln euro, przy maksymalnym udziale finansowania wynoszącym 50 proc.

W maju 2010 roku Komisja Europejska przyznała GAZ-SYSTEM  kolejne środki w ramach Programu TEN-E, na wniosek złożony w roku 2009. Zakres przyznanego dofinansowania obejmował przeprowadzenie geotechnicznego badania dna morskiego, programu monitoringu środowiska, przygotowanie badania jakości gazu oraz analizy funkcjonalne terminalu do odbioru gazu w Polsce. 

Całkowita wartość pomocy finansowej udzielonej GAZ-SYSTEM  w obszarze transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych z przeznaczeniem na projekt Baltic Pipe wynosi 4,31 mln euro

Więcej informacji na temat dofinansowania z Programu Transeuropejskich Sieci Energetycznych (TEN-E) można znaleźć tutaj.

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Informacje prasowe

22.12.2017 Rozpoczęto procedury środowiskowe dla projektu Baltic Pipe

19.12.2017  Podpisanie umów z projektantami polskich tłoczni

30.11.2017  BALTIC PIPE: pozytywny wynik Testów Ekonomicznych przeprowadzonych przez GAZ-SYSTEM i Energinet

28.11.2017  GAZ-SYSTEM wybrał ofertę na opracowanie dokumentacji projektowych dla polskich tłoczni

 24.11.2017  Inwestycje GAZ-SYSTEM uznane za projekty priorytetowe w Unii Europejskiej

31.10.2017  Baltic Pipe: Ostateczna faza procedury Open Season kończy się pozytywnym wynikiem

05.09.2017 Baltic Pipe - uruchomienie Fazy 2 Procedury Open Season

03.08.2017 Baltic Pipe - Ramboll zaprojektuje podmorski gazociąg Dania-Polska

25.07.2017 Pozytywny wynik pierwszej fazy Procedury Open Season 2017

6.06.2017 Baltic Pipe: Uruchomienie wiążącej Procedury Open Season

2.06.2017 Wiążąca Procedura Open Season dla projektu Baltic Pipe zostanie uruchomiona na początku przyszłego tygodnia

7.12.2016 Konsultacje rynkowe regulaminu Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe

15.03.2016  GAZ-SYSTEM S.A. i Energinet.dk badają możliwości budowy połączenia pomiędzy systemami przesyłowymi

16.07.2015 Wsparcie finansowe UE dla integracji polskiego systemu przesyłowego z Czechami oraz z Danią

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.