Przeprowadzone konsultacje

  • Komisja Europejska

 

Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

22 grudnia 2014 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie możliwych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie infrastruktury przesyłu energii elektrycznej i gazu. Zainteresowane strony mają czas do 13 marca 2015 r., aby wyrazić swoją opinię, czy dany projekt jest potrzebny z punktu widzenia polityki energetycznej UE, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, integracja rynku, konkurencyjność  oraz zrównoważony rozwój.

Konsultacje są dostępne na stronie internetowej „Twój głos w Europie” i stanowią istotny krok na drodze do przygotowania drugiej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, którą Komisja Europejska ma opublikować w październiku 2015 r.

Formularz konsultacji jest dostępny  na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

 

  • Ministerstwo Gospodarki

Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Ministerstwo Gospodarki przyjęło w dniu 13 stycznia 2015 r. Listę Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, stanowiącą Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Znajdują się na niej również projekty inwestycyjne GAZ-SYSTEM S.A., które  zostały zakwalifikowane przez Komisję Europejską jako projekty o znaczeniu wspólnotowym – (Project of Common Interest).

Przyjęcie dokumentu zostało poprzedzone jego konsultacjami społecznymi. Celem konsultacji było uzyskanie opinii i uwag środowisk i partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonywanie ewentualnych zmian w projekcie dokumentu, w celu wskazania optymalnego obszaru dofinansowania w ramach priorytetów inwestycyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z Listą Projektów Strategicznych oraz uwagami zgłoszonymi do projektów zaplanowanych do realizacji przez GAZ-SYSTEM S.A. w latach 2014 - 2020, które są dostępne tutaj.

 

  • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska

Dla projektów o statusie PCI  konsultacje społeczne prowadzone są przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Informacje o aktualnych konsultacjach publikowane są w zakładce Aktualności na stronie głównej oraz w zakładkach poszczególnych projektów inwestycyjnych. Poniżej zamieszczamy listę zakończonych konsultacji społecznych, które były prowadzone przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.

 

Konsultacje środowiskowe dla gazociągu międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP

Konsultacje środowiskowe dla gazociągu Zdzieszowice - Wrocław

Konsultacje RDOŚ dla gazociągu Lwówek - Odolanów

Konsultacje RDOŚ dla gazociągu Czeszów - Wierzchowice

Konsultacje RDOŚ dla gazociągu Czeszów - Kiełczów


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.