Laboratorium wzorcowania gazomierzy w tłoczni gazu w Hołowczycach

Opis inwestycji

Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym powstało przy tłoczni gazu w Hołowczycach. Gazomierze są wzorcowane na innowacyjnym stanowisku, które będzie mogło pracować zarówno w trybie otwartym, jak i zamkniętym.

Zadaniem laboratorium jest wzorcowanie wszystkich gazomierzy służących do rozliczeń na stacjach I i II stopnia.

Czytaj więcej o projekcie w zakładce Nasze inwestycje.

Finansowanie

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (POIG). Pomoc finansowa pochodziła z POIG w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

W grudniu 2009 r. GAZ–SYSTEM podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucją Wdrażającą, na dofinansowanie projektu „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto-zamkniętym”. Dzięki podpisaniu umowy o dofinansowanie z PARP możliwe było uzyskanie refundacji około 33 proc. kosztów poniesionych na budowę Laboratorium w Projekcie.

W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (POIG) inwestycja otrzymała dla I etapu dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości, tj. 607 825,52 PLN oraz 9 481 414,97 PLN dla II etapu.

Projekt został zakończony w 2017 roku.


 

  DOTACJE NA INNOWACJE

 

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.