Składanie wniosków online

W związku z wejściem w życie w dniu 1 marca 2016 r. zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci (IRiESP), od dnia 1 czerwca br., GAZ-SYSTEM S.A. uruchamia nową usługę w zakresie elektronicznego składania wniosków o zawarcie umowy przesyłowej oraz zawierania przydziałów przepustowości i zdolności w Systemie Wymiany Informacji (SWI).

Nowe zapisy IRiESP wprowadzają szereg usprawnień procesu zawierania umów przesyłowych i rezerwacji przepustowości, w tym od dnia 1 czerwca 2016 r.:

  • wnioski o zawarcie umowy przesyłowej składane są elektronicznie poprzez SWI po dokonaniu rejestracji w systemie (pkt. 22.9 zmieniający pkt. 6.2.1 IRiESP);
  • zawarcie lub zmiana przydziału przepustowości następuje w formie elektronicznej poprzez SWI (pkt. 22.12 zmieniający pkt. 6.4.4 oraz pkt. 22.13-22.14 zmieniające pkt. 7.6.6.2. i 7.6.7.3, a także pkt. 22.21 i 22.22 zmieniające kolejno pkt. 7.8 i 7.9.1 IRiESP);
  • zawarcie lub zmiana przydziału zdolności następuje w formie elektronicznej  poprzez SWI (pkt. 22.12 zmieniający pkt. 6.4.4 oraz pkt. 22.23 zmieniający pkt. 8.7.2 IRiESP).

W związku z powyższymi zmianami podmiot ubiegający się o zawarcie umowy przesyłowej zobowiązany jest przedstawić, razem z wnioskiem o zawarcie umowy przesyłowej, skany oryginałów lub kserokopii poświadczonych z zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu lub radcę prawnego lub adwokata komplet pełnomocnictw dla osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu w toku procedury zawierania przydziału przepustowości lub przydziału zdolności poprzez SWI. Przekazanie ww. pełnomocnictw jest niezbędne dla zawarcia przydziałów przepustowości lub przydziałów zdolności. Wzory pełnomocnictw do rejestracji oraz dokonywania czynności w SWI dostępne są w zakładce SWI w Strefie klienta.

 

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI

Aby wypełnić wniosek on-line niezbędne jest zalogowanie się do Systemu Wymiany Informacji (SWI).

Jeśli posiadasz konto w SWI Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta w systemie Zarejestruj się już teraz.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.