Środki tymczasowe (NC BAL)

Zatwierdzone środki tymczasowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał w dniu 24 września 2018 r. decyzję o zatwierdzeniu „Sprawozdania dotyczącego planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. środków tymczasowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych” (BAL NC).

W stosunku do ubiegłorocznego sprawozdania GAZ-SYSTEM S.A. dokonał oceny skutków funkcjonowania poszczególnych środków tymczasowych, a także uwarunkowań ich stosowania, oraz zgodnie z Art. 46 ust. 3 BAL NC, opracował aktualizację tego dokumentu. Przewidziano w nim kontynuację stosowania środków tymczasowych w obszarach bilansowania, dla których GAZ-SYSTEM S.A. pełni funkcję operatora systemu przesyłowego:

1.    tolerancję niezbilansowania, której poziom określa maksymalną ilość gazu możliwą do zakupienia lub sprzedania przez każdego użytkownika sieci po średnioważonej cenie w odniesieniu do obszaru bilansowania obejmującego krajowy system przesyłowy gazu wysokometanowego;
2.    tymczasową opłatę za niezbilansowanie zastępującą metodę kalkulacji opłaty za niezbilansowanie dobowe wskazane w rozdziale V Rozporządzenia 312/2014 w odniesieniu do obszaru bilansowania SGT oraz obszaru bilansowania obejmującego krajowy system przesyłowy gazu zaazotowanego;
3.    platformę  rynku bilansującego oznaczającą platformę obrotu, na której operator systemu przesyłowego jest uczestnikiem obrotu w odniesieniu do wszystkich transakcji dla obszaru bilansowania obejmującego krajowy system przesyłowy gazu zaazotowanego, obszaru bilansowania SGT, a także w zakresie ograniczonym do produktów lokalizowanych w punktach międzysystemowych na połączeniu z operatorami systemów przesyłowych znajdujących się na terenie krajów niebędących członkami Unii Europejskiej dla obszaru bilansowania krajowego systemu przesyłowego gazu wysokometanowego.

Katalog możliwych do zastosowania przez operatora systemu przesyłowego środków tymczasowych wraz z opisem zasad ich funkcjonowania został zawarty art. 47 - 50 Rozporządzenia 312/2014 (BAL NC).

Środki tymczasowe zatwierdzone do stosowania przez Prezesa URE decyzją z 24 września 2018 r. będą obowiązywać w okresie od godziny 6:00 dnia 1 października 2018 r. do godziny 6:00 dnia 1 kwietnia 2019 r.

Poniżej publikujemy pełną treść decyzji Prezesa URE wraz z szczegółowym opisem funkcjonowania środków tymczasowych zatwierdzonych do stosowania oraz treść Sprawozdania dotyczącego planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM środków tymczasowych:

Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu Sprawozdania dotyczącego planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM środków tymczasowych

Sprawozdanie dotyczące planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM środków tymczasowych

Sprawozdanie dotyczące planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM środków tymczasowych
(wersja z możliwością wyszukiwania)


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.