Metodologia wyznaczania zdolności przesyłowej

Poniżej zamieszczamy informację o zasadach określania dostępnej zdolności przesyłowej w strefach wejścia i wyjścia z systemu przesyłowego.

W SWI stosuje się definicje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego (dalej Rozporządzenie UE) oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (dalej Rozporządzenie Ministra Energii) oraz zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej IRiESP).

Zasady ogólne:

Wyznaczanie zdolności technicznych wykonywane jest w oparciu o model matematyczny i odwzorowanie sieci przesyłowej przy wykorzystaniu narzędzi do obliczeń hydraulicznych - SIMONE. Obliczenia wykonywane są przy wykorzystaniu zdefiniowanych przez producenta algorytmów.
W analizach, jako obciążenia poszczególnych punktów uwzględniane są zawarte Umowy Przesyłowe (dalej UP) oraz dokonany Przydział Przepustowości/Przydział Zdolności (PP/PZ) i Międzyoperatorskie Umowy Przesyłowe (dalej MUP) i dokonany Przydział Przepustowości (PP) oraz zawarte Umowy o przyłączenie wyłącznie do dnia zawarcia UP i PP/PZ  lub MUP i PP , jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia terminu przyłączenia wynikającego z Umowy o Przyłączenie. W analizach hydraulicznych, dla przyjętego obciążenia sieci, Operator Systemu Przesyłowego (dalej OSP) analizuje pracę systemu biorąc pod uwagę integralność i wymagania eksploatacyjne sieci przesyłowej. W ten sposób uwzględniając zdolności na punktach wejścia, dostępne parametry pracy tłoczni oraz systemu przesyłowego OSP określa zdolności, jakie może zaoferować na zasadach ciągłych w poszczególnych punktach wyjścia przy spełnieniu warunku ciśnienia minimalnego określanego dla danego punktu wyjścia.

1) Zdolność techniczna oznacza maksymalną zdolność ciągłą, jaką OSP może zaoferować użytkownikom sieci, biorąc pod uwagę integralność i wymagania eksploatacyjne sieci przesyłowej.
Zdolność techniczna w poszczególnych fizycznych punktach wyjścia lub w poszczególnych fizycznych punktach wejścia należących do danego punktu właściwego może nie być równa zdolności technicznej danego puntu właściwego.
Zmiana zakontraktowanych ilości w jednym z punktów właściwych może mieć wpływ na zdolność techniczną pozostałych punktów właściwych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii w przypadku zmiany dotychczasowych warunków lub parametrów technicznych pracy urządzeń instalacji lub sieci dla wnioskodawcy zaliczanego do grupy A i B podgrupa II konieczne jest określenie punktu wejścia do systemu, w którym przekazywane będzie paliwo do przesyłania. Zdolność techniczna (czy też dostępna zdolność) mogą być zweryfikowane po określeniu punktu wejścia do systemu.

Zdolność zakontraktowana oznacza zdolność, jaką OSP przydzielił użytkownikowi sieci wynikająca z umowy przesyłowej i PP/PZ oraz PZ.
Przydzielona (czyt. zakontraktowana) zdolność, w rozumieniu definicji (715/2009 art. 2, pkt. 19) nie uwzględnia podpisanych umów o przyłączenie.

2) Dostępna zdolność oznacza część zdolności technicznej, która nie została przydzielona i w danym momencie jest nadal dostępna w ramach systemu. Dostępna zdolność w poszczególnych fizycznych punktach wyjścia lub w poszczególnych fizycznych punktach wejścia należących do danego punktu właściwego, ograniczona jest parametrami układu technologiczno – pomiarowego stacji. Należy również uwzględnić lokalne ograniczenia elementów liniowych (małe średnice gazociągów przyłączeniowych). Dostępna zdolność w poszczególnych fizycznych punktach wyjścia lub w poszczególnych fizycznych punktach wejścia należących do danego punktu właściwego może nie być równa dostępnej zdolności danego punktu właściwego.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.