Rynek Usług Bilansujących

Rynek Usług Bilansujących stanowi środek tymczasowy wprowadzony przez Operatora Systemu Przesyłowego zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Sprawozdaniem dotyczącym planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. środków tymczasowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r.. Jest to rynek ofert na usługi systemowe składanych przez Uczestników Rynku Usług Bilansujących (URB) do GAZ-SYSTEM S.A., jako prowadzącego rynek. Zasady funkcjonowania Rynku Usług Bilansujących prowadzonego  przez  GAZ-SYSTEM S.A. opisuje rozdział 17 IRiESP.

Rynek Usług Bilansujących jest rynkowym narzędziem służącym do zapewnienia operatorowi możliwości zarządzania ograniczeniami systemowymi i bilansowania systemu przesyłowego. W ramach Rynku Usług Bilansujących Uczestnicy Rynku Bilansującego mogą składać do GAZ-SYSTEM S.A. oferty na usługi systemowe, tj. dostawę lub odbiór paliwa gazowego zarówno w punkcie wirtualnym - wyłącznie w zakresie obszaru bilansowania gazu Lw - jak i w konkretnych punktach fizycznych - w zakresie obszaru bilansowania gazu E oraz Lw - (tzw. "produkt lokalizowany").

Dzięki uruchomieniu płynnego Rynku Usług Bilansujących, operator systemu przesyłowego na podstawie prowadzonych analiz w zakresie pracy systemu przesyłowego, struktury dostaw gazu do systemu przesyłowego poprzez poszczególne punkty wejścia oraz zmienności odbiorów paliwa gazowego przez odbiorców w punktach wyjścia, może podejmować bieżące czynności zapewniające bilansowanie systemu przesyłowego, nabywając odpowiednie usługi systemowe, w przypadku braku wystarczającej płynności lub produktów lokalizowanych na platformie obrotu.

Uruchomienie Rynku Usług Bilansujących jest wypełnieniem obowiązku stosowania mechanizmów rynkowych w celu zapewnienia integralnej pracy systemu (bilansowania fizycznego sieci przesyłowej) zapisanego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, projekcie rozporządzenia Komisji Europejskiej ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (opracowanym na podstawie Wytycznych ramowych ACER w sprawie bilansowania systemów przesyłowych gazu) oraz obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.