Publikacja NC TAR

Art. 30 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 * nakłada na operatorów systemów przesyłowych obowiązek publikacji informacji dotyczących parametrów wykorzystywanych w zastosowanej metodzie wyznaczania ceny referencyjnej oraz informacji dotyczących planowanych przychodów i kosztów operatora oraz ich podziału na 30 dni przed wejściem w życie nowej Taryfy.

*Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu weszło w życie 6 kwietnia 2017 roku.

Obecnie toczy się postępowanie sądowe dot. decyzji Prezesa URE w przedmiocie zatwierdzenia taryfy wprowadzającej nowe stawki. Wskazane (dotychczasowe) stawki obowiązują do czasu uprawomocnienia się decyzji Prezesa URE, zatwierdzającej taryfę w przedmiocie zatwierdzenia taryfy wprowadzającej nowe stawki.

Informacja w sprawie wprowadzenia do stosowania taryfy za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego Systemem Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.