Konsultacje NC TAR

PROCES KONSULTACJI MODELU TARYFOWEGO SYSTEMU GAZOCIĄGÓW TRANZYTOWYCH.

28 sierpnia 2018 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (dalej: GAZ-SYSTEM), wykonując obowiązki operatora na sieci przesyłowej będącej własnością spółki EUROPOL GAZ S.A. po raz pierwszy rozpoczął proces konsultacji oraz zatwierdzania metodologii wyznaczania ceny referencyjnej za usługi przesyłania paliwa gazowego. Celem konsultacji jest umożliwienie użytkownikom sieci lepszego zrozumienia zasad kalkulacji taryf ustalonych dla usług przesyłowych oraz zmian wprowadzanych w tych taryfach i sposobie ich ustalania.

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji okresowych nałożony został na GAZ-SYSTEM decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lipca 2018 roku, wydaną zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 r.).

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (dalej: NC TAR) zawiera przepisy dotyczące metody wyznaczania cen referencyjnych oraz kalkulacji cen bazowych standardowych produktów z zakresu zdolności.

Ogólnounijne zasady, których celem jest integracja rynkowa, a także zwiększenie bezpieczeństwa dostaw oraz promowanie połączeń międzysystemowych między sieciami gazowymi, muszą zostać w pełni zaimplementowane przez kraje członkowskie do dnia 31 maja 2019 roku.

Celem NC TAR jest zharmonizowanie struktur taryf przesyłowych operatorów państw członkowskich oraz wyznaczenie pewnych narzędzi umożliwiających porównanie stosowanych na obszarze UE taryf przesyłowych, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności w wyborze elementów metody wyznaczania ceny referencyjnej umożliwiającej dostosowanie do stopnia dojrzałości konkretnego rynku oraz poziomu złożoności sieci przesyłowej.

Zgodnie z art. 26 NC TAR oraz zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) z dnia 16 lipca 2018 roku, GAZ-SYSTEM został wyznaczony na podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji okresowych dla sieci przesyłowej będącej własnością spółki EUROPOL GAZ S.A. na której Spółka pełni funkcję operatora systemu przesyłowego gazowego. W ramach procesu konsultacji publikowany jest dokument szczegółowo opisujący proponowaną metodę kalkulacji taryf. Proces konsultacji oraz zatwierdzania wybranej metodologii wyznaczania ceny referencyjnej oraz kalkulacji taryfy na rok 2020 składa się następujących etapów:

Konsultacja ostateczna – minimalny okres trwania - 2 miesiące

28 sierpnia – 31 października 2018 roku

Publikacja odpowiedzi otrzymanych w procesie konsultacji – w ciągu 1 miesiąca od zakończenia konsultacji ostatecznej

do 30 listopada 2018 roku

Proces oceny oraz akceptacji dokumentu konsultacyjnego przez ACER – w ciągu 2 miesięcy od zakończenia konsultacji ostatecznej

do 31 grudnia 2018 roku

Proces akceptacji oraz wydanie decyzji przez URE – w ciągu 5 miesięcy od zakończenia konsultacji ostatecznej

do 31 marca 2019 roku

W procesie konsultacji rozpoczynającym się w dniu 28 sierpnia 2018 roku i trwającym do dnia 31 października 2018 roku możliwe jest przesyłanie uwag przez zainteresowane podmioty na adres mailowy nctar@gaz-system.pl z dopiskiem SGT.

Termin zgłaszania uwag do metodologii kalkulacji cen bazowych produktów z zakresu zdolności upływa wraz z zakończeniem konsultacji ostatecznych, tj. 31 października 2018 roku.

Zgodnie z przepisami NC TAR uwagi te powinny mieć charakter jawny, tak aby operator mógł je opublikować wraz z podsumowaniem w ramach kolejnego etapu konsultacji.

Treść dokumentu konsultacyjnego wraz z załącznikami dostępna jest poniżej:

Dokument konsultacyjny spełniający wymogi art. 26 kodeksu NC TAR

Uproszczony model taryfowy

Wzór dokumentu konsultacyjnego ACER

W ramach prowadzonych konsultacji dotyczących proponowanej metody wyznaczania ceny referencyjnej dla sieci przesyłowej będącej własnością spółki EUROPOL GAZ S.A. GAZ-SYSTEM nie otrzymał żadnych uwag.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.