Zmniejszenie dostawy paliwa gazowego w Punkcie Wejścia (PWE) oraz pobór tej ilości paliwa gazowego od OSGT w Wirtualnym Punkcie Wejścia - WPWE OSP SGT

USŁUGA systemowa nr 5 - kod usługi: LZ (pkt. 15.1.4.5 IRiESP SGT- zmniejszenie dostawy paliwa gazowego w Punkcie Wejścia (PWE), oraz pobór tej ilości paliwa gazowego od OSGT w Wirtualnym Punkcie Wejścia (WPWEOSP SGT) – usługa polegająca na nie wprowadzeniu przez URB w Punkcie Wejścia, określonej ilości paliwa gazowego („produkt lokalizowany”) oraz pobór tej ilości paliwa gazowego od OSGT w Wirtualnym Punkcie Wejścia (WPWEOSP SGT).

* Warunkiem automatycznego wygenerowania wartości nominacji lub renominacji dla Wirtualnego Punktu Wejścia (WPWEOSP SGT) w przypadku usługi lokalizowanej jest uwzględnienie Wirtualnego Punktu Wejścia (WPWEOSP SGT) w nominacji lub renominacji, składanej nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi systemowej. URB składa w/w nominację lub renominację dla odpowiednich godzin, dla których przyjęto ofertę dla danego Punktu Wejścia (PWE) oraz dla Wirtualnego Punktu Wejścia (WPWEOSP SGT). Na podstawie ilości pakietów z przyjętej oferty oraz w/w nominacji lub renominacji URB dla PWE, nastąpi automatyczne wyliczenie nominacji lub renominacji dla Wirtualnego Punktu Wejścia (WPWEOSP SGT) w wysokości odpowiadającej zmniejszeniu wartości zatwierdzonej nominacji dla danego PWE złożonej przez URB po przyjęciu oferty przez OSGT oraz wartości nominacji dla PWE z chwili przyjmowania przez OSGT danej oferty. Nominacja lub renominacja wygenerowana automatycznie nie może być wyższa niż wartość zmniejszenia wynikająca z przyjętej oferty.

** Jeśli wartość określona w nominacji lub renominacji, przysłanej dla fizycznego punktu PWE nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi systemowej , będzie mniejsza od wartości określonej w nominacji zatwierdzonej w tym punkcie w czasie przyjęcia oferty URB, ale większa od różnicy między wartością nominacji, która była zatwierdzona w czasie przyjęcia oferty URB a ilością wynikającą z przyjętej oferty URB, wówczas liczba dostarczonych pakietów będzie się równać różnicy miedzy nominacją na ten PWE, zatwierdzoną w chwili przyjmowania oferty, a nominacją na PWE, złożoną nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi systemowej(częściowe przystąpienie do realizacji oferty). W takim przypadku, automatycznie zostanie wygenerowana dla WPWEOSP SGT wartość nominacji równa różnicy między nominacją na PWE, zatwierdzoną w chwili przyjmowania oferty, a nominacją na ten PWE złożoną nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi systemowej.

Do całkowitej realizacji  usługi systemowej potrzebna jest alokacja ilości co najmniej odpowiadających ofercie/nominacji złożonej nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi systemowej.

Realizacja usługi jest uwzględniana w całkowitym bilansie ZUP poprzez nominacje i alokacje w Wirtualnym Punkcie Wejścia (WPWEOSP SGT) i Fizycznym Punkcie Wejścia (PWE).


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.