Pobór przez URB paliwa gazowego w Punkcie Wyjścia (PWY)

USŁUGA systemowa nr 4 - kod usługi: LP (pkt. 15.1.4.4. IRiESP SGT - pobór przez URB paliwa gazowego w Punkcie Wyjścia  (PWY) – usługa polegająca na poborze przez URB paliwa gazowego w konkretnym Punkcie Wyjścia (PWY). Usługa może być świadczona jedynie przez URB, który posiada przydział zdolności (PZ) w danym Punkcie Wyjścia (PWY) („produkt lokalizowany”).

*Warunkiem automatycznego wygenerowania wartości nominacji lub renominacji dla Wirtualnego Punktu Wejścia (WPWEOSP SGT) jest uwzględnienie Wirtualnego Punktu Wejścia (WPWEOSP SGT) w nominacji lub renominacji, składanej nie później niż na dwie (2)  godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi systemowej. URB składa w/w nominację lub renominację dla odpowiednich godzin, dla których przyjęto ofertę dla danego Punktu Wyjścia (PWY) oraz dla Wirtualnego Punktu Wejścia (WPWEOSP SGT). Na podstawie ilości pakietów określonych w przyjętej ofercie oraz w/w nominacji lub renominacji URB dla danego PWY, następuje automatyczne wyliczenie nominacji lub renominacji dla Wirtualnego Punktu Wejścia (WPWEOSP SGT), w wysokości odpowiadającej różnicy wartości zatwierdzonej nominacji dla danego PWY, złożonej przez URB po przyjęciu oferty przez OSGT, oraz wartości nominacji dla PWY z chwili przyjmowania przez OSGT danej oferty. Nominacja lub renominacja wygenerowana automatycznie nie może być wyższa, niż wartość wynikająca z przyjętej oferty.

**Jeśli w nominacji, przysłanej przez URB dla danego PWY nie później niż na dwie (2)  godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi systemowej , wskazana będzie wartość większa od nominacji zatwierdzonej w tym punkcie w czasie przyjęcia przez OSGT oferty URB, ale mniejsza od sumy wartości wynikającej z zatwierdzonej nominacji URB dla danego PWY, w momencie przyjęcia przez OSGT oferty URB, oraz ilości wynikającej z przyjętej oferty, liczba dostarczonych pakietów równać się będzie różnicy miedzy nominacją URB dla danego PWY, złożoną nie później niż na dwie (2)  godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi systemowej OSGT, a zatwierdzoną nominacją URB z chwili przyjęcia przez OSGT oferty URB (częściowe przystąpienie do realizacji oferty). W takim przypadku, w odpowiedzi na złożoną nominację, automatycznie zostanie wygenerowana dla WPWEOSP SGT wartość nominacji równa wartości wynikającej ze dostarczonych pakietów (wartość tej nominacji będzie zawarta w komunikacie NOMRES).

Do całkowitej realizacji  usługi systemowej potrzebna jest alokacja ilości co najmniej odpowiadających ofercie/nominacji złożonej nie później niż na dwie (2)  godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi systemowej.

Realizacja usługi jest  uwzględniana w całkowitym bilansie ZUP poprzez nominacje i alokacje w Wirtualnym Punkcie Wejścia (WPWEOSP SGT) i Punkcie Wyjścia (PWY).


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.