Konsultacje w sprawie projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał - Europa

Przedłożenie projektu IRiESP SGT Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

Zgodnie z art. 9g ust 7 ustawy Prawo energetyczne publikujemy przedłożone Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji, Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Do pobrania:

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej SGT - złożona do URE

Uwagi ogólne do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej SGT


Uwagi szczegółowe do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej SGT

 

Konsultacje projektu IRiESP SGT

GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa.

Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania IRiESP SGT do zmieniających się wymogów prawa (implementacja zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych oraz Rozporządzenia Komisji (UE) NR 984/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009).

Po otrzymaniu uwag od użytkowników systemu projekt będzie przedstawiony do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem IRiESP SGT. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 7 września 2015 r. przesyłając wypełniony formularz, którego wzór znajduje się poniżej, na adres e-mailowy: instrukcja@gaz-system.pl

 

Do pobrania:

Projekt Zmian do IRiESP SGT.  - wersja jednolita
Projekt Zmian do IRiESP SGT - tryb rejestracji zmian
Formularz zgłoszenia uwag ogólnych do projektu IRiESP SGT
Formularz zgłoszenia uwag szczegółowych do projektu IRiESP SGT

 

 


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.