Aukcje SGT

GAZ-SYSTEM S.A. przydzielając przepustowość w Systemie Gazociągów Tranzytowych działa jako Operator Systemu Gazociągów Tranzytowych (OSGT).

Przydział przepustowości w ramach procedury aukcji SGT

Przydział przepustowości w ramach procedury aukcji reguluje obowiązująca IRiESP SGT.

Prawo uczestnictwa w aukcji prowadzonej na Platformie GSA ma Uczestnik Aukcji, tj. Zleceniodawca Usługi Przesyłania (ZUP), który wypełni wymagania opisane tutaj.

Udział w aukcji jest anonimowy, tożsamość Uczestnika Aukcji w toku aukcji jest znana wyłącznie OSGT.

Produkty oferowane w ramach aukcji

W drodze aukcji przeprowadzonej zgodnie z IRiESP SGT, dokonuje się przydziału przepustowości na zasadach ciągłych dla produktów rocznych, kwartalnych i miesięcznych.

Terminy aukcji

Aukcje odbywają się w terminach opublikowanych przez OSGT w "Kalendarium aukcji SGT".

Przebieg aukcji

Rundy licytacyjne każdej aukcji rozpoczynają się o godzinie 09:00 i trwają do 18:00 we wszystkie odpowiednie dni.
Pierwsza runda licytacji (R1) trwa trzy (3) godziny, kolejne rundy (Rn) po jednej godzinie każda. Pomiędzy rundami licytacji występują okresy przerw obejmujące każdorazowo okres jednej godziny.

W przypadku, gdy po zakończeniu aukcji na dany produkt pozostanie wolna przepustowość w danym punkcie, OSGT zaoferuje tę wolną przepustowość w ramach aukcji na produkt o krótszym okresie obowiązywania.

Jeśli suma przepustowości (mocy umownej) wynikająca z wiążących ofert wszystkich ZUP, jest niższa lub równa ilości przepustowości (mocy umownej) oferowanej w pierwszej rundzie licytacji, OSGT zakończy aukcję, a wartość Sos (stawka opłaty z tytułu zarządzania ograniczeniami [zł/(kWh/h)h] będzie równa „0” (zero).

Wartość Sos dla rundy licytacji, w której aukcja zostanie zamknięta, stanowi podstawę do obliczenia opłaty z tytułu ograniczeń kontraktowych OZO.

Składanie ofert

W aukcji oferty (zgłoszenia) mogą składać wyłącznie Uczestnicy Aukcji. Oferta może być dowolnie składana, zmieniana i wycofywana do czasu zakończenia trwającej rundy licytacji (wiążąca jest ostatnia oferta danego Uczestnika Aukcji w chwili zakończenia rundy licytacji).
W ofercie należy wskazać:

  • tożsamość Uczestnika Aukcji (anonimowa dla pozostałych uczestników),
  • punkt wejścia/wyjścia, którego dotyczy zgłoszenie,
  • produkt, na który składane jest zgłoszenie,
  • ilość przepustowości dla danej wartości SOS dla każdej z przedstawianych przez OSGT w toku aukcji rund licytacji.

Warunkiem uczestnictwa w kolejnych rundach licytacji (Rn) jest złożenie oferty w poprzedniej rundzie licytacji (Rn-1). W pierwszej ofercie Uczestnik Aukcji wybiera również formę zabezpieczenia finansowego.

Po zakończeniu aukcji, GAZ-SYSTEM S.A. opublikuje jej ostateczny wynik, w tym zsumowanie przydzielonych przepustowości, Sos oraz dostępną na kolejną aukcję przepustowość. Indywidualne dane będą ujawniane tylko stronom, których dotyczą, drogą elektroniczną bez zbędnej zwłoki. OSGT dokonuje przydziału przepustowości (mocy umownej) zgodnie z wynikiem tej aukcji.

GAZ-SYSTEM S.A. może unieważnić procedurę udostępniania przepustowości w ramach aukcji z ważnych powodów w każdym czasie. O unieważnieniu procedury OSGT informuje Użytkownika Systemu oraz Prezesa URE, podając przyczyny unieważnienia oraz przewidywany termin ponownego przeprowadzenia procedury.

Zapraszamy do zapoznania się z podzakładkami:
- Kalendarium aukcji SGT
- Dokumenty do udziału w aukcji SGT
- Instrukcją obsługi aukcji


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.