Konsultacje zmian w IRiESP oraz warsztaty dla uczestników rynku gazu

GAZ-SYSTEM S.A. przeprowadził konsultacje projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.

Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania IRiESP do zmieniających się wymogów prawa oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESP, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu przesyłowego.

Kluczowe zmiany zapisów Instrukcji wynikają m.in. z   implementacji Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (NC CAM), które wprowadza procedury dotyczące nowych i zwiększanych przepustowości na połączeniach międzysystemowych. Zaktualizowane zostały również zapisy dotyczące procedury uruchamiania i rozliczania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, które odpowiadają obecnie obowiązującej Ustawie o zapasach. Ponadto, wprowadzone zostały zapisy dotyczące tzw. obowiązków śróddziennych związane z kończącym się okresem stosowania środków tymczasowych zgodnie z NC BAL (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych). Ze względy na nowelizację Ustawy o miarach zaproponowano również nowe zasady sprawdzania gazomierzy.

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w opublikowanym poniżej projekcie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (wersja 26).

Dokumenty do pobrania:

Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (wersja jednolita)

Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (wersja w trybie zmian)

Formularz zgłaszania uwag ogólnych do projektu IRiESP

Formularz zgłaszania uwag szczegółowych do projektu IRiESP

Dodatkowo, zgodnie z art. 26 ust. 4 NC BAL, zostały przeprowadzone konsultacje Metod i założeń analizy zgodności planowanego do wprowadzenia obowiązku śróddziennego z art. 26 ust 2 NC BAL.

Dokumenty do pobrania:

Metody i założenia analizy zgodności planowanego do wprowadzenia obowiązku śróddziennego z art. 26 ust 2 NC BAL

Formularz zgłaszania uwag do metod i założeń wprowadzenia obowiązku śróddziennego

Dla klientów GAZ-SYSTEM S.A. zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji na temat nowego projektu IRiESP zostały zorganizowane warsztaty, które miały miejsce w czwartek 22 marca 2018 r.  w godz. 10.00 – 15.00 w centrum konferencyjnym Adgar Ochota przy al. Jerozolimskich 181 B w Warszawie.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentacji omawianych w trakcie warsztatów:

- Procedura  uruchamiania i rozliczania zapasów gazu ziemnego
- Prognozy przepustowości
- Obowiązki  śróddzienne związane z zakończeniem okresu przejściowego dla kodeksu bilansowania
- Zmiany w nadzorze metrologicznym nad gazomierzami

 

Przedłożenie projektu IRiESP Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

Zgodnie z art. 9g ust 7 ustawy Prawo energetyczne publikujemy przedłożone Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji, Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Do pobrania:

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
- złożona do URE

Uwagi ogólne do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

Uwagi szczegółowe do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

 

Dokument z zaleceniami w sprawie wprowadzenia obowiązku śróddziennego
w obszarze bilansowania gazu ziemnego wysokometanowego grupy E

Zgodnie z Artykułem 26 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (BAL NC), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazał do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dokument z zaleceniami w celu jego zatwierdzenia. Dokument zawiera ostateczną propozycję wprowadzenia obowiązku śróddziennego oraz analizę, o której mowa w art. 26 ust 5 BAL NC.

Do pobrania:

Zalecenia w sprawie wprowadzenia obowiązku śróddziennego na podstawie BAL NC


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.