GAZ-SYSTEM oraz ONTRAS uruchamiają konsultacje dotyczące projektu zdolności przyrostowej dla połączenia międzysystemowego Polska - Niemcy (GASPOOL)

Na podstawie wyników sprawozdania z oceny zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową przeprowadzonej w okresie od 6 kwietnia 2017 do 1 lipca 2017 roku, GAZ-SYSTEM oraz ONTRAS rozpoczęli fazę projektowania zgodnie z  art. 27 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności
w systemach przesyłowych gazu i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 984/2013.

W wyniku przeprowadzonych analiz technicznych i ekonomicznych operatorzy opracowali wstępną propozycję projektu zdolności przyrostowej dla połączenia międzysystemowego Polska – Niemcy (Gaspool), który teraz zostaje poddany konsultacjom rynkowym.

Opracowany dokument zawiera m.in. opis projektu zdolności przyrostowej, w tym oszacowanie kosztów, poziomy oferty dla produktów z zakresu zdolności powiązanej w punkcie połączenia międzysystemowego oraz wstępny harmonogram realizacji projektu zdolności przyrostowej.

Zainteresowani użytkownicy sieci są proszeni o przesłanie ewentualnych uwag do  propozycja potencjalnego projektu zdolności przyrostowej na granicy pomiędzy polskim systemem przesyłowym a GASPOOL, na adres: incremental@gaz-system.pl do dnia 19 grudnia  2017 r., do godziny 17.00 (CEST).

Do pobrania:

Propozycja potencjalnego projektu zdolności przyrostowej na granicy pomiędzy polskim systemem przesyłowym a GASPOOL

Ogólne zasady i warunki udziału i uzyskania dostępu do zdolności w wiążącej fazie alokacji zdolności przyrostowej – dokument przygotowany przez GAZ-SYSTEM

Ogólne zasady i warunki udziału i uzyskania dostępu do zdolności w wiążącej fazie alokacji zdolności przyrostowej – dokument przygotowany przez ONTRAS

Kalkulator do testu ekonomicznego - narzędzie BNetzA

Dodatkowe informacje:

Raport z badania zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową pomiędzy systemem przesyłowym Polski a GASPOOL, w trakcie którego  otrzymano zgłoszenia zapotrzebowania.

Zasady przeprowadzania niewiążącego zapotrzebowania rynku na zdolności przyrostowe.

 

 


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.