Procedura incremental

NIEWIĄŻĄCE BADANIE ZAPOTRZEBOWANIA RYNKU NA ZDOLNOŚCI PRZYROSTOWE

Niniejsze niewiążące badanie zapotrzebowania rynku przeprowadzane jest w ramach procesu uzyskiwania zdolności przyrostowej jako faza niewiążąca tego procesu, na podstawie wymagań Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (nowelizacja CAM NC), które stosuje się od 6 kwietnia 2017 r.

W celu zharmonizowania procesu udostępniania dodatkowych i nowych zdolności systemów przesyłowych w Unii Europejskiej, nowelizacja CAM NC wprowadza nowe zasady, które w ramach standardowej procedury umożliwiają uczestnikom rynku wskazanie niewiążącego zapotrzebowania na zdolności przyrostowe.

Pierwszą ocenę zapotrzebowania rynku, która stanowi rozpoczęcie procesu uzyskiwania zdolności przyrostowej przeprowadza się w 2017 roku, począwszy od wejścia w życie nowelizacji CAM NC w dniu 6 kwietnia 2017 roku.

Na podstawie kwestionariuszy otrzymanych w ramach niniejszej procedury oceny zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową GAZ-SYSTEM S.A. oszacuje poziom zapotrzebowania uczestników rynku na zdolność ciągłą pomiędzy polskim systemem przesyłowym oraz sąsiadującymi systemami przesyłowymi.

Otrzymane niewiążące wskazania zapotrzebowania posłużą GAZ-SYSTEM S.A. i operatorom sąsiadujących systemów przesyłowych do opracowania wspólnych sprawozdań z oceny zapotrzebowania rynku, z których każde obejmie wszystkie punkty połączeń międzysystemowych łączące dany system wejścia-wyjścia. W raportach oszacowane zostanie potencjalne zapotrzebowanie na zdolność przyrostową w ramach danego systemu wejścia-wyjścia oraz ocenione zostanie, czy należy zainicjować realizację projektu zdolności przyrostowej.

Sprawozdania z oceny zapotrzebowania rynku zostaną opublikowane nie później niż 16 tygodni od rozpoczęcia Procedury, czyli do 27 lipca 2017 roku, na stronach internetowych operatorów systemów przesyłowych.

Zainteresowani użytkownicy sieci są proszeni o przesłanie wypełnionego kwestionariusza niewiążących zgłoszeń zapotrzebowania na zdolność przyrostową, którego wzór jest dostępny poniżej, do dnia 1 czerwca 2017 r. do godziny 16.00 (CEST).

Kwestionariusz wraz z niezbędnymi załącznikami powinien zostać przesłany na adres e-mail: incremental@gaz-system.pl oraz w wersji pisemnej na adres wskazany w poniższym Regulaminie. 

Dokumenty do pobrania:

• Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 984/2013

• Regulamin udziału w niewiążącej procedurze oceny zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową

• Kwestionariusz niewiążących zgłoszeń zapotrzebowania na zdolność przyrostową

• Broszura informacyjna na temat zmian w nowelizacji CAM NC dotyczących procesu uzyskiwania zdolności przyrostowej
 

 

 

 


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.