Konsultacje rynkowe Wiążącej Procedury Open Season dla projektu Baltic Pipe

Konsultacje rynkowe Wiążącej Procedury Open Season dla projektu Baltic Pipe

Promotorzy projektu Baltic Pipe, tj. operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A, oraz Energinet.dk  uruchomili konsultacje rynkowe dla procedury Open Season

Poprzez opublikowanie “Model Paper” oraz dokumentów dotyczących procedury Open Season, obydwaj Operatorzy zamierzają skonsultować ze wszystkimi uczestnikami rynku zainteresowanymi projektem Baltic Pipe Regulamin procedury Open Season, zaplanowanej na 2017 r.

Wszyscy uczestnicy rynku, operatorzy sąsiednich systemów przesyłowych oraz odpowiednie organy regulacyjne proszeni są o zgłaszanie uwag i komentarzy dotyczących zarówno Regulaminu jak również całej procedury, najpóźniej do dnia do 6.01.2017, do godziny 16:00 (CET).

DOKUMENTY:

MODEL PAPER
DOKUMENT PRZETŁUMACZONY NA JĘZYK POLSKI

OPEN SEASON 2017 RULES
DOKUMENT PRZETŁUMACZONY NA JĘZYK POLSKI

CONSULTATION FORM

ZAŁĄCZNIKI:

Załączniki ogólne:

ZAŁĄCZNIK nr 1 - Formularz oferty Fazy I Zamówienia w sprawie zapewnienia realizacji inwestycji: Punkt Wejścia Morze Północne i Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe

ZAŁĄCZNIK nr 2 - Formularz ostatecznej oferty Fazy II: Punkt Wejścia Morze Północne i Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe


Załączniki duńskie:

ZAŁĄCZNIK NR 3.   -  ZASADY UCZESTNICTWA W DUŃSKIEJ CZĘŚCI PROCEDURY OS 2017
ZAŁĄCZNIK NR 3.A. - FORMULARZ REJESTRACYJNY
ZAŁĄCZNIK NR 3.B. - GWARANCJA
ZAŁĄCZNIK NR 3.C. - PROJEKT UMOWY PRZESYŁOWEJ W RAMACH OS 2017
ZAŁĄCZNIK NR 3.D. - STANDARDOWA UMOWA RAMOWA (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU PRZESYŁU GAZU)

Załączniki polskie:

ZAŁĄCZNIK NR 4.    - DODATKOWY REGULAMIN GAZ-SYSTEM DOT. OPEN SEASON 2017
ZAŁĄCZNIK NR 4.A. - INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ GAZ-SYSTEM
ZAŁĄCZNIK NR 4.B. - TARYFA GAZ-SYSTEM
ZAŁĄCZNIK NR 4.C. - FORMULARZ REJESTRACYJNY
ZAŁĄCZNIK NR 4.D. - SZABLON RAMOWEJ UMOWY PRZESYŁOWEJ
ZAŁĄCZNIK NR 4.E. - PROJEKT UMOWY PRZESYŁOWEJ W RAMACH OS 2017

Prezentacje ze spotkania informacyjnego Open Season (8.12.2016)

Lista Q&A dotyczących procedury Open Season dla projektu Baltic Pipe

 
Informacja o przełożeniu planowanego terminu uruchomienia procedury Open Season dla Projektu Baltic Pipe

Informujemy, że początkowo planowana data uruchomienia procedury Open Season 2017 została przełożona. Energinet.dk i GAZ-SYSTEM S.A.,  w oparciu o uwagi otrzymane podczas konsultacji rynkowych, pracują obecnie nad przygotowaniem ostatecznej wersji Regulaminu Open Season 2017. Obaj Operatorzy ogłoszą nową datę uruchomienia procedury  w osobnym komunikacie wraz z  opublikowaniem ostatecznej wersji wszystkich dokumentów w zakresie Open Season 2017.

 

UWAGA: Polskojęzyczna wersja dokumentów jest dostępna tylko w celach informacyjnych. W przypadku wszelkich nieścisłości pomiędzy dokumentami w wersji anglojęzycznej i polskojęzycznej, zapisy w wersji anglojęzycznej będą jedynymi wiążącymi prawnie.

Po zakończeniu etapu konsultacji, Energinet.dk oraz GAZ-SYSTEM S.A przeprowadzą ocenę oraz podsumują zebrane w trakcie konsultacji uwagi, i odpowiednio skorygują Regulamin Procedury Open Season. Ostateczna wersja Regulaminu Procedury Open Season będzie podlegać uzgodnieniu przez właściwie instytucje państwowe w obydwu państwach.

Głównym celem procedury Open Season jest przekazanie obydwu operatorom przez uczestników rynku  sygnału inwestycyjnego, który jest konieczny dla realizacji projektu Baltic Pipe. Cała procedura będzie trwać od grudnia 2016 – zaczynając się konsultacjami rynkowymi Regulaminu Open Season, do połowy 2017, kiedy powinno nastąpić podpisanie warunkowych umów przesyłowych.
 
W ramach konsultacji rynkowych, uczestnicy rynku mogą przesyłać pisemne uwagi i pytania dotyczące  procedury Open Season 2017 do Energinet.dk i/lub do GAZ-SYSTEM S.A.
Wszystkie pytania muszą być zadane w języku angielskim i wszystkie muszę zostać przesłane na obydwa lub jeden z poniższych adresów e-mail:

Energinet.dk: openseason2017@energinet.dk
GAZ-SYSTEM S.A.: openseason@gaz-system.pl 

Wszystkie pytania i odpowiedzi zostaną opublikowane w sekcji „Q&A” na tej stronie w formie anonimowej. Uczestnicy powinni się upewnić, że sformułowania zawarte w pytaniu nie pozwolą na identyfikację uczestnika, który to pytanie zadał.

Wszelka komunikacja odnośnie procedury Open Season 2017 z Energinet.dk i GAZ-SYSTEM S.A powinna być prowadzona w języku angielskim. Dodatkowo GAZ-SYSTEM S.A umożliwia komunikację dotyczącą Open Season 2017 w języku polskim

Informacje na temat projektu można znaleźć na stronach:

GAZ-SYSTEM S.A.: http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/baltyckibaltic-pipe/

Energinet.dk: http://energinet.dk/EN/ANLAEG-OG-PROJEKTER/Anlaegsprojekter-el/Gasledning-til-Polen-Baltic-Pipe-Feasibility-Studie/Sider/default.aspx

Kontakt GAZ-SYSTEM S.A
Adam Marzecki, adam.marzecki@gaz-system.pl, +48 22 220 17 07
Agnieszka Ozga, agnieszka.ozga@gaz-system.pl, +48 22 220 17 50

Kontakt Energinet.dk 
Christian Rutherford, cru@energinet.dk, +45 2333 8908
Julie Frost Szpilman, jfs@energinet.dk, +45 2333 8652

Załączony projekt Regulaminu Open Season 2017 wraz z załącznikami oraz pozostałe dokumenty mają jedynie charakter roboczy i podlegają konsultacjom oraz akceptacji właściwych instytucji państwowych. Zmiany w załączonych dokumentach roboczych zostaną wprowadzone w oparciu o informacje uzyskane podczas niniejszych konsultacji, dalszych prac nad projektami pomiędzy Energinet.dk i GAZ-SYSTEM S.A. oraz w wyniku konsultacji z właściwymi instytucjami państwowymi. Energinet.dk i GAZ-SYSTEM S.A. zobowiązują się z należytą starannością przeanalizować wszystkie informacje uzyskane podczas prowadzonych konsultacji, ale zastrzegają sobie prawo do uwzględnienia niektórych, a pominięcia innych informacji w przedmiotowych dokumentach, wedle swojego uznania.

Ponieważ Energinet.dk i GAZ-SYSTEM S.A. zobowiązane są do publikacji pytań i odpowiedzi otrzymanych bądź udzielonych podczas niniejszych konsultacji, prosimy strony udzielające takich informacji o wskazanie wszelkich elementów udostępnionych informacji, które wymagają od Energinet.dk i GAZ-SYSTEM S.A. zachowania poufności i które nie powinny zostać podane do wiadomości publicznej w odniesieniu do konsultacji.

 

 

 


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.