Konsultacje aktualizacji sprawozdania dotyczącego środków tymczasowych stosowanych przez GAZ-SYSTEM S.A.

Konsultacje aktualizacji sprawozdania dotyczącego środków tymczasowych stosowanych przez GAZ-SYSTEM S.A. zgodnie z BAL NC oraz ankieta dotycząca zakresu danych udostępnianych uczestnikom rynku w procesie bilansowania

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu aktualizacji sprawozdania dotyczącego środków tymczasowych stosowanych w obszarach bilansowania zarządzanych przez GAZ-SYSTEM S.A. na podstawie art. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (BAL NC).

BAL NC zawiera wytyczne odnośnie zasad bilansowania systemu oraz rozliczania ze Zleceniodawcą Usługi Przesyłania (ZUP) z tytułu indywidualnego niezbilansowania. Operatorzy systemów przesyłowych w Unii Europejskiej, w tym również GAZ-SYSTEM S.A., są zobligowani stosować zasady BAL NC od 1 października 2015 r.

Celem nadrzędnym wprowadzenia regulacji BAL NC jest przyśpieszenie rozwoju krótkoterminowych rynków hurtowych paliwa gazowego oraz ściślejsza integracja unijnego rynku gazu poprzez zapewnienie spójności zasad bilansowania systemów przesyłowych w obrębie państw UE.

W przypadku braku dostatecznej płynności hurtowego rynku gazu ziemnego dla transakcji krótkoterminowych, a tym samym ograniczonej możliwości bilansowania systemu przesyłowego zgodnie z BAL NC, operator systemu przesyłowego ma możliwość wdrożenia tzw. środków tymczasowych, czyli dopuszczalnych i przejściowych odstępstw od zasad BAL NC, których katalog został określony w art. 47 – 50 rozporządzenia. Wdrożenie środków tymczasowych wymaga przygotowania dokumentu (sprawozdania) potwierdzającego zasadność wprowadzenia proponowanych środków tymczasowych.

W dniu 10 czerwca 2015 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję (znak DRR-7129-2(13)/2014/2015/AN/MSi) o zatwierdzeniu Sprawozdania dotyczącego planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM S.A. środków tymczasowych w związku z wejściem w życie BAL NC. Następnie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 30 września 2016 r. (znak DRR.WIR.7129.4.1.2016.JF) zatwierdził kolejne Sprawozdanie przygotowane przez OSP. Zatwierdzone sprawozdania przewidują stosowanie następujących środków tymczasowych:

1) tolerancja niezbilansowania, w odniesieniu do obszaru bilansowania obejmującego krajowy system przesyłowy gazu wysokometanowego,

2) tymczasowa opłata za niezbilansowanie, w odniesieniu do obszaru bilansowania SGT i obszaru bilansowania obejmującego krajowy system przesyłowy gazu zaazotowanego,

3) platforma rynku bilansującego, w odniesieniu do wszystkich obszarów bilansowania.

Środki tymczasowe zatwierdzone do stosowania przez Prezesa URE decyzją z 30 września 2016 r. obowiązują w okresie od godziny 6:00 dnia 1 października 2016 r. do godziny 6:00 dnia 1 października 2017 r.

GAZ-SYSTEM S.A. dokonał oceny skutków funkcjonowania poszczególnych środków tymczasowych, a także uwarunkowań ich stosowania, oraz zgodnie z Art. 46 ust 3 BAL NC, GAZ-SYSTEM S.A. opracował aktualizację sprawozdania. Przewidziano w nim kontynuację stosowania środków tymczasowych w obszarach bilansowania, dla których GAZ-SYSTEM S.A. pełni funkcję operatora systemu przesyłowego.

Po przeprowadzonych konsultacjach aktualizacja sprawozdania zostanie przekazana do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w celu jego zatwierdzenia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem sprawozdania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do 20 czerwca 2017 r., przesyłając wypełniony formularz na adres e-mailowy: instrukcja@gaz-system.pl.

Jednocześnie, zgodnie ze Sprawozdaniem zatwierdzonym decyzją Prezesa URE z dnia 30 września 2016 r., GAZ-SYSTEM S.A. w uzgodnieniu z Urzędem Regulacji Energetyki przeprowadza badanie opinii uczestników rynku w celu dokonania oceny czy zakres danych udostępnianych uczestnikom rynku w procesie bilansowania jest wystarczający do obniżenia tolerancji niezbilansowania w kolejnym roku gazowym.

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w ankiecie i przesłanie na adres: instrukcja@gaz-system.pl uzupełnionego pliku (w formacie .docx) w terminie do 20 czerwca 2017 r.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.