Konsultacje w sprawie projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu na lata 2018-2027

Konsultacje w sprawie projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci  Przesyłowej Gazu na lata 2018-2027

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami zapisów art. 16 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami) i zgodnie z rozdziałem 4 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ–SYSTEM S.A. przystąpił do opracowania Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe. Projekt Planu Rozwoju obejmuje sieci własne GAZ-SYSTEM S.A.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych obecnych i potencjalnych użytkowników systemu przesyłowego do zapoznania się z projektem Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać w ciągu 21 dni tj. do dnia 29.12.2016 r. przesyłając wypełniony formularz, którego wzór znajduje się poniżej, na adres e-mailowy: planrozwoju@gaz-system.pl

Kolejnym etapem opracowywania Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju będzie przeanalizowanie Państwa uwag, sugestii i oczekiwań oraz przedstawienie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki projektu Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju do uzgodnienia.

 

 


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.