Konsultacje projektu IRiESP

Przedłożenie projektu IRiESP Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

Zgodnie z art. 9g ust 7 ustawy Prawo energetyczne publikujemy przedłożone Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji, Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Do pobrania:

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. - złożona do URE

Uwagi ogólne do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.

Uwagi szczegółowe do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.

 

Konsultacje projektu IRiESP

GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.

Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania IRiESP do zmieniających się wymogów prawa (implementacja zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych oraz Rozporządzenia Komisji (UE) NR 984/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009) oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESP, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu przesyłowego.

Po otrzymaniu uwag od użytkowników systemu projekt będzie przedstawiony do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem IRiESP. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 10 sierpnia 2015 r. przesyłając wypełniony formularz, którego wzór znajduje się poniżej, na adres e-mailowy: instrukcja@gaz-system.pl

Do pobrania:

Projekt Zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.  - wersja jednolita 

Projekt Zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. - tryb rejestracji zmian

Formularz zgłoszenia uwag ogólnych do projektu IRiESP

Formularz zgłoszenia uwag szczegółowych do projektu IRiESP


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.