Edig@s

Zgodnie z zapisami IRiESP elektroniczna wymiana informacji związanych z realizacją umów przesyłowych jest oparta na standardzie elektronicznej wymiany dokumentów (EDI), w wersji opracowanej dla gazownictwa o nazwie EDIG@S, opisanej w dokumentach Edig@s Message Implementation Guidelines (MIG), dostępnych na stronie www.edigas.org.

Edig@s 5.1.

Obsługiwane komunikaty wersji Edig@s 5.1:

NOMINT (typ 01G)  –  Nomination (nominacje, prognozy transportowe),

NOMRES (typ 08G)  – Confirmation notice (informacja o zatwierdzonej nominacji, przyjętej prognozie transportowej)

NOMRES (typ AND)  – Interruption notice (informacja o możliwym ograniczeniu nominacji w ramach zdolności przerywanych)

DELORD (typ ANC)  - Forwarded single sided nomination (Komunikat do przesyłania otrzymanej nominacji jednostronnej (single sided) do operatora współpracującego)

DELORD (typ 26G)  – Callup notice (komunikat inicjujący sprawdzenie zgodności nominacji (matching))

DELRES (typ 27G)  – Callup response (komunikat z informacją o wyniku sprawdzenia zgodności nominacji)

ACKNOW (typ 294) - Application error and acknowledgement (Komunikat stosowany do potwierdzenia otrzymania komunikatu edig@s oraz do informowania o błędach).

Specyfikacja edig@s (Message Implementation Guidelines wraz ze schematami XSD) dostępna jest na stronie internetowej www.edigas.org.
Komunikaty NOMINT, NOMRES, DELORD, DELRES są opisane w dokumencie „Nomination and Matching Process”, komunikat ACKNOW – w dokumencie „General Service Processes”.

Szczegółowy opis interpretacji zawartości komunikatów znajduje się w załączonych dokumentach:

NOMINT

NOMRES

DELORD

DELRES

ACKNOW

Zwracamy uwagę na wersjonowanie plików edig@s. Dany komunikat jest określany jednoznacznie poprzez atrybuty Identification oraz Version; każda zmiana nominacji (renominacja) powinna mieć taką samą zawartość pola Identification i kolejną wersję w polu Version (operator nie będzie przetwarzał komunikatu o niższej wersji niż wcześniej wczytany komunikat dla danego zakresu czasowego).

Wymagane jest stosowanie kodów EIC dla identyfikacji nadawcy i odbiorcy komunikatu oraz identyfikacji punktu wejścia/wyjścia (zmiany te są spowodowane m.in. koniecznością wypełnienia obowiązków wynikających z rozporządzenia REMIT).

Spełniając oczekiwania uczestników rynku, w wersji 5 edig@s, przyjmujemy zasadę, że nominacja dla każdego punktu wejścia / wyjścia jest składana w ramach oddzielnego pliku NOMINT.

W przypadku punktów dwukierunkowych, które zawsze identyfikowane są jednym kodem EIC, komunikat NOMINT powinien obejmować obydwa kierunki: wejście i wyjście (jeśli użytkownik korzysta z obydwu kierunków). Dotyczy to m.in. punktów na połączeniu z innymi systemami przesyłowymi (np.: Cieszyn, Cieszyn rewers, GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS, GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS rewers, Mallnow, Mallnow rewers), PWP, PWP rewers, punktów wirtualnych (np.: OTC, PZPT, RUB), punktów na połączeniu z instalacjami magazynowymi.

GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi Lokalne Biuro Kodów EIC. Uczestnicy rynku gazu, którzy nie posiadają jeszcze kodu EIC, mogą wnioskować o nadanie takiego kodu. Kody EIC dla punktów wejścia i wyjścia w polskim systemie przesyłowym są publikowane na stronie internetowej w Katalogu punktów systemu oraz w zakładce dotyczącej Lokalnego Biura Kodów.

Edig@s 4

Obsługiwane komunikaty edig@s wersji Edig@s4 XML:

NOMINT, NOMRES (wersja 4) – w procesie składania i zatwierdzania nominacji oraz składania prognoz transportowych OSD,

DELORD, DELRES (wersja 4) – w procesie sprawdzania zgodności nominacji w systemach współpracujących,

ACKNOW (wersja 5.0 release B) – do informowania nadawcy komunikatu o przyjęciu komunikatu przez odbiorcę.

Poniżej zamieszczono pobrane ze strony www.edigas.org dokumenty MIG dla poszczególnych komunikatów oraz opis zawartości tych komunikatów ułatwiający ich wdrożenie.

NOMINT

MIG

opis zawartości

NOMRES

MIG

opis zawartości

DELORD

MIG

opis zawartości

DELRES

MIG

opis zawartości

ACKNOW

MIG

opis zawartości

Zwracamy uwagę, że w wersji edig@s 4.0 wymagamy, aby wszystkie punkty (nominowane) znajdowały się w jednym pliku edig@s.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.