Polskie Normy opracowane przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa

Pobierz wykaz polskich norm opracowanych przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa w postaci pliku PDF.


 Podkomitet ds. Przesyłu Paliw Gazowych

1.

PN-EN 334+A1:2011

Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnień wejściowych do 100 bar

2.       

PN-EN 1594:2014-02

Infrastruktura gazowa – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar – Wymagania funkcjonalne

3.      

PN-EN 1776:2002

Systemy dostawy gazu. Stacje pomiarowe gazu ziemnego. Wymagania funkcjonalne

4.      

PN-EN 12186:2004

Systemy dostawy gazu. Stacje redukcji ciśnienia gazu w przesyle i dystrybucji. Wymagania funkcjonalne

5.      

PN-EN 12261:2005

Gazomierze. Gazomierze turbinowe

6.

PN-EN 12261:2005/A1:2008

Gazomierze - Gazomierze turbinowe

7.    

PN-EN 12279:2004

Systemy dostawy gazu. Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach. Wymagania funkcjonalne

8.  

PN-EN 12327:2013-02

Infrastruktura gazowa – Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania – Wymagania funkcjonalne

9.

PN-EN 12405-1+A2:2010

Gazomierze - Przeliczniki - Część 1: Przeliczanie objętości

10.    

PN-EN 12480:2005

Gazomierze. Gazomierze rotorowe

11.

PN-EN 12480:2005/A1:2008

Gazomierze - Gazomierze rotorowe

12.  

PN-EN 12583:2005

Systemy dostawy gazu. Tłocznie. Wymagania funkcjonalne

13.    

PN-EN 12732:2004

Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych układów rurowych. Wymagania funkcjonalne

14.

PN-EN 14382+A1:2009

Urządzenia zabezpieczające dla stacji redukcji ciśnienia gazu i instalacji - Gazowe zabezpieczające urządzenia zamykające dla ciśnień wejściowych do 100 bar

15.    

PN-M-34507:2002

Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

16.

PN-EN 15001-2:2011

Infrastruktura gazowa - Orurowanie instalacji gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bar dla instalacji przemysłowych i większym niż 5 bar dla instalacji przemysłowych i nieprzemysłowych - Część 2: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące uruchomienia, użytkowania i konserwacji

 

 Podkomitet ds. Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych

1.      

PN-EN 1359:2004

Gazomierze. Gazomierze miechowe

2.       

PN-EN ISO 6326-3:2005

Gaz ziemny. Oznaczanie związków siarki. Część 3: Oznaczanie siarkowodoru, siarki tiolowej i siarki w postaci tlenku siarczku węgla metodą potencjometryczną

3.       

PN-EN ISO 6326-5:2005

Gaz ziemny. Oznaczanie związków siarki. Część 5: Metoda spalania Lingenera

4.

PN-EN ISO 6570:2006

Gaz ziemny. Oznaczanie zawartości potencjalnej cieczy węglowodorowej. Metody wagowe

5.

PN-EN ISO 6974-1:2006

Gaz ziemny. Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności. Część 1: Wytyczne do analizy podstawowej

6.

PN-EN ISO 6974-2:2006

Gaz ziemny. Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności. Część 2: Charakterystyki układu pomiarowego i statystyczne opracowanie wyników

7.

PN-EN ISO 6974-3:2006

Gaz ziemny. Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności. Część 3: Oznaczanie wodoru, helu, tlenu, azotu, ditlenku węgla i węglowodorów do C8 z zastosowaniem dwóch kolumn pakowanych

8.

PN-EN ISO 6974-4:2006

Gaz ziemny. Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności. Część 4: Oznaczanie azotu, ditlenku węgla i węglowodorów od C1 do C5 oraz C6+ z zastosowaniem laboratoryjnego albo procesowego układu pomiarowego z dwiema kolumnami

9.

PN-EN ISO 6974-5:2006

Gaz ziemny. Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności. Część 5: Oznaczanie azotu, ditlenku węgla i węglowodorów od C1 do C5 oraz C6+ z zastosowaniem laboratoryjnego albo procesowego układu pomiarowego z trzema kolumnami

10.

PN-EN ISO 6974-6:2006

Gaz ziemny. Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności. Część 6: Oznaczanie wodoru, helu, tlenu, azotu, ditlenku węgla i węglowodorów od C1 do C8 z zastosowaniem trzech kolumn kapilarnych

11.

PN-EN ISO 6978-1:2007

Gaz ziemny - Oznaczanie rtęci - Część 1: Pobieranie próbek rtęci metodą chemisorpcji na jodzie

12.

PN-EN ISO 6978-2:2007

Gaz ziemny - Oznaczanie rtęci - Część 2: Pobieranie próbek rtęci metodą amalgowania włókna ze stopu złoto-platyna

13.      

PN-EN ISO 10715:2005

Gaz ziemny. Wytyczne pobierania próbek

14.      

PN-EN ISO 10723:2005

Gaz ziemny. Ocena działania procesowych układów analitycznych

15.      

PN-EN ISO 11541:2004

Gaz ziemny. Oznaczanie zawartości wody pod wysokim ciśnieniem

16.      

PN-EN ISO 13734:2002

Gaz ziemny. Organiczne związki siarki stosowane jako środki nawaniające. Wymagania i metody badań

17.      

PN-EN ISO 14111:2004

Gaz ziemny. Wytyczne do zapewnienia spójności pomiarowej w analizie

18.       

PN-EN ISO 6976:2008

Gaz ziemny. Obliczanie wartości kalorycznych, gęstości, gęstości względnej i liczby Wobbego na podstawie składu

19.  

PN-EN ISO 12213-1:2011

Gaz ziemny - Obliczanie współczynnika ściśliwości - Część 1: Wprowadzenie i wytyczne

20.

PN-EN ISO 12213-2:2008

Gaz ziemny - Obliczanie współczynnika ściśliwości - Cześć 2: Obliczenia z zastosowaniem składu molowego

21.

PN-EN ISO 12213-3:2011

Gaz ziemny - Obliczanie współczynnika ściśliwości - Część 3: Obliczenia z wykorzystaniem właściwości fizycznych

22.

PN-EN ISO 13443:2008

Gaz ziemny. Standardowe warunki odniesienia

23.

PN-EN ISO 14532:2007

Gaz ziemny - Słownik

24.

PN-EN ISO 14912:2008

Analiza gazu - Przeliczanie danych do wyrażania składu mieszanin gazowych

25.

PN-ISO 16664:2008

Analiza gazu - Postępowanie z gazami wzorcowymi i gazowymi mieszaninami wzorcowymi - Wytyczne

26.

PN-EN ISO 18453:2007

Gaz ziemny - Korelacja pomiędzy zawartością wody a temperaturą punktu rosy wody

27.

PN-C-04750:2011

Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania

28.

PN-C-04751:2011

Gaz ziemny. Ocena jakości

29.

PN-C-04752:2011

Gaz ziemny. Jakość gazu w sieci przesyłowej

30.

PN-C-04753:2011

Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej

31.

PN-EN ISO 6141:2010

Analiza gazu - Wymagania dotyczące certyfikatów dla gazów wzorcowych i gazowych mieszanin wzorcowych

32.

PN-EN ISO 6142:2010

Analiza gazu - Przygotowanie gazowych mieszanin wzorcowych - Metoda wagowa

33.

PN-EN ISO 6143:2010

Analiza gazu - Metody porównawcze do określania i sprawdzania składu gazowych mieszanin wzorcowych

34.

PN-EN ISO 6144:2010

Analiza gazu - Przygotowanie gazowych mieszanin wzorcowych - Statyczna metoda objętościowa

35.

PN-EN ISO 6975:2010

Gaz ziemny - Analiza rozszerzona - Metoda chromatografii gazowej

36.

PN-EN ISO 19739:2010

Gaz ziemny - Oznaczanie związków siarki metodą chromatografii gazowej

37.

PN-EN ISO 6326-1:2010

Gaz ziemny - Oznaczanie związków siarki - Część 1: Wprowadzenie

38.

PN-EN ISO 6327:2010

Analiza gazu - Wyznaczanie temperatury punktu rosy wody gazu ziemnego - Higrometry kondensacyjne z chłodzoną powierzchnią

39.

PN-EN ISO 13686:2010

Gaz ziemny - Określanie jakości

40.

PN-EN ISO 15403-1:2010

Gaz ziemny - Gaz ziemny stosowany jako sprężone paliwo do pojazdów - Część 1: Określanie jakości

41.

PKN-ISO/TR 15403-2:2010

Gaz ziemny - Gaz ziemny stosowany jako sprężone paliwo do pojazdów - Część 2: Specyfikacja dotycząca jakości

42.

PN-EN ISO 15796:2010

Analiza gazu - Badania i postępowanie z obciążeniem analitycznym

43.

PN-ISO 20765-1:2010

Gaz ziemny - Obliczanie wartości właściwości termodynamicznych - Część 1: Właściwości fazy gazowej do zastosowań przesyłowych i dystrybucyjnych

44.

PN-EN ISO 6145-1:2011

Analiza gazu - Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem dynamicznych metod objętościowych - Część 1: Metody wzorcowania

45.

PN-ISO 23874:2012

Gaz ziemny - Wymagania dotyczące metody chromatografii gazowej stosowanej do obliczania punktu rosy węglowodorów

46.

PN-EN ISO 6145-5:2012

Analiza gazu - Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem dynamicznych metod objętościowych - Część 5: Kapilarne urządzenia do wzorcowania

47.

PN-EN ISO 6145-7:2012

Analiza gazu - Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem dynamicznych metod objętościowych - Część 7: Termiczne regulatory strumienia masy

48.

PN-EN ISO 6145-9:2012

Analiza gazu - Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem dynamicznych metod objętościowych - Część 9: Metoda nasyceniowa

49.

PN-ISO 8943:2012

Schłodzone lekkie węglowodory płynne - Pobieranie próbek skroplonego gazu ziemnego - Metody ciągłe i okresowe

50.

PN-ISO 15970:2012

Gaz ziemny - Pomiary właściwości - Właściwości objętościowe: gęstość, ciśnienie, temperatura i współczynnik ściśliwości

51.

PN-ISO 17089-1:2013

Pomiar przepływu płynu w przewodach zamkniętych - Gazomierze ultradźwiękowe - Część 1: Gazomierze do pomiarów rozliczeniowych i bilansowych

 

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.