25.02.2019

Decyzja Komisji Odwoławczej ACER ws. platformy do aukcjonowania przepustowości na granicy polsko-niemieckiej

Komisja Odwoławcza Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki opublikowała decyzję w ramach postępowania odwoławczego od decyzji ACER 11/2018, w której  wyznaczono Platformę GSA, właściwą do aukcjonowania przepustowości na granicy polsko-niemieckiej na najbliższe 3 lata.

22 lutego br. Komisja Odwoławcza Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER Board of Appeal - ACER BoA) opublikowała decyzję w zakresie wniesionego przez platformę PRISMA GmbH odwołania od decyzji ACER nr 11/2018 wyznaczającej Platformę GSA jako właściwą do aukcjonowania przepustowości na granicy polsko-niemieckiej na najbliższe 3 lata. ACER BoA uchylił decyzję Agencji ze względów proceduralnych na etapie rozstrzygania sprawy przez ACER i przekazał sprawę Dyrektorowi ACER do ponownego rozpoznania. Podstawą uchylenia decyzji był brak udokumentowania przez ACER, że ewaluacja ofert platform odbywała się w sposób wskazany przez Agencję. ACER BoA zastrzegł, że jeżeli rzeczywiście wybór platformy przebiegał w sposób wskazany przez ACER, metoda ewaluacji była niedyskryminacyjna. ACER BoA nie zakwestionował merytorycznych przesłanek wyboru Platformy GSA, co potwierdza jej jakość i efektywność kosztową.

ACER BoA wskazał Dyrektorowi ACER dwie możliwości, w ramach których należy uzupełnić postępowanie: powtórzenie procedury od momentu ewaluacji (tj. ponowna ocena przedłożonych ofert) bądź przeprowadzenie nowego postępowania. Komunikatem opublikowanym również 22 lutego, ACER poinformował o wyborze drugiej ścieżki. Ponowne wydanie decyzji ma nastąpić w ciągu 6 miesięcy od wydania decyzji ACER BoA.

GAZ-SYSTEM analizuje możliwe implikacje decyzji ACER dla przeprowadzenia aukcji produktu rocznego oraz aukcji przepustowości przyrostowej dla punktu GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS, planowanych na lipiec 2019 r.

Podmioty uprawnione w terminie 2 miesięcy mogą wnieść  skargę na Decyzję ACER BoA do Sądu I Instancji Trybunału Sprawiedliwości. Od ponownie wydanej decyzji ACER będzie przysługiwało odwołanie do ACER BoA.

Opublikowana decyzja BoA

Dodatkowe informacje dotyczące decyzji ACER z dnia 16 października 2018 r.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.