14.05.2018

Konsultacje aktualizacji sprawozdania dotyczącego środków tymczasowych stosowanych przez GAZ-SYSTEM zgodnie z BAL NC

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu aktualizacji sprawozdania dotyczącego środków tymczasowych stosowanych w obszarach bilansowania zarządzanych przez GAZ-SYSTEM na podstawie art. 45 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (BAL NC).

BAL NC zawiera wytyczne odnośnie zasad bilansowania systemu oraz rozliczania ze Zleceniodawcą Usługi Przesyłania (ZUP) z tytułu indywidualnego niezbilansowania. Operatorzy systemów przesyłowych w Unii Europejskiej, w tym również GAZ-SYSTEM, są zobligowani stosować zasady BAL NC od 1 października 2015 r.

Celem nadrzędnym wprowadzenia regulacji BAL NC jest przyśpieszenie rozwoju krótkoterminowych rynków hurtowych paliwa gazowego oraz ściślejsza integracja unijnego rynku gazu poprzez zapewnienie spójności zasad bilansowania systemów przesyłowych w obrębie państw UE.

W przypadku braku dostatecznej płynności hurtowego rynku gazu ziemnego dla transakcji krótkoterminowych, a tym samym ograniczonej możliwości bilansowania systemu przesyłowego zgodnie z BAL NC, operator systemu przesyłowego ma możliwość wdrożenia tzw. środków tymczasowych, czyli dopuszczalnych i przejściowych odstępstw od zasad BAL NC, których katalog został określony w art. 47 – 50 rozporządzenia. Wdrożenie środków tymczasowych wymaga przygotowania dokumentu (sprawozdania) potwierdzającego zasadność wprowadzenia proponowanych środków tymczasowych.

10 czerwca 2015 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję (znak DRR-7129-2(13)/2014/2015/AN/MSi) o zatwierdzeniu Sprawozdania dotyczącego planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM środków tymczasowych w związku z wejściem w życie BAL NC. Następnie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 30 września 2016 r. (znak DRR.WIR.7129.4.1.2016.JF) oraz decyzją z dnia 29 września 2017 r. (znak DRR.WRG.7129.7.2017.ŁWę) zatwierdził kolejne aktualizacje Sprawozdania przygotowane przez OSP.

Zatwierdzone sprawozdania przewidują stosowanie następujących środków tymczasowych:

  1. tolerancja niezbilansowania, w odniesieniu do obszaru bilansowania obejmującego krajowy system przesyłowy gazu wysokometanowego,
  2. tymczasowa opłata za niezbilansowanie, w odniesieniu do obszaru bilansowania SGT i obszaru bilansowania obejmującego krajowy system przesyłowy gazu zaazotowanego,
  3. platforma rynku bilansującego, w odniesieniu do wszystkich obszarów bilansowania.

Środki tymczasowe zatwierdzone do stosowania przez Prezesa URE decyzją z 29 września 2017 r. obowiązują w okresie od godziny 6:00 dnia 1 października 2017 r. do godziny 6:00 dnia 1 października 2018 r.

GAZ-SYSTEM dokonał oceny skutków funkcjonowania poszczególnych środków tymczasowych, a także uwarunkowań ich stosowania, oraz zgodnie z art. 46 ust 3 BAL NC, GAZ-SYSTEM opracował aktualizację sprawozdania. Przewidziano w nim kontynuację stosowania środków tymczasowych w obszarach bilansowania, dla których GAZ-SYSTEM pełni funkcję operatora systemu przesyłowego.

Po przeprowadzonych konsultacjach aktualizacja sprawozdania zostanie przekazana do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w celu jego zatwierdzenia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem sprawozdania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do 25 maja 2018 r., przesyłając wypełniony formularz, którego wzór znajduje się poniżej, na adres e-mailowy instrukcja@gaz-system.pl.

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.