30.11.2017

BALTIC PIPE: pozytywny wynik Testów Ekonomicznych przeprowadzonych przez GAZ-SYSTEM i Energinet

Po przeprowadzeniu  oceny  ofert otrzymanych w ramach 2 Fazy Open Season 2017 i zatwierdzeniu ostatecznej alokacji przepustowości, GAZ-SYSTEM oraz Energinet zostali zobowiązani przez krajowe organy regulacyjne do przeprowadzenia ocen rentowności projektu Baltic Pipe. W ich efekcie,  obydwaj operatorzy uzyskali pozytywny wynik testu ekonomicznego, co oznacza że Umowy Przesyłowe w ramach Procedury Open Season 2017 powinny zostać zawarte najpóźniej do końca stycznia 2018 roku.

Alokacja przepustowości w wyniku zakończonej w dniu 31 października 2017 r.  2 Fazy  Open Season 2017 potwierdziła uzasadnienie biznesowe   dla wybudowania niezbędnej  infrastruktury przesyłowej pozwalającej na przesył gazu z Norwegii poprzez terytorium Danii do Polski oraz z Polski do Danii.

Zgodnie z Regulaminem Open Season 2017 warunkiem poprzedzającym zawarcie Umów Przesyłowych było przeprowadzenie przez obu operatorów Testu Ekonomicznego w celu oceny rentowności projektów dotyczących przepustowości przyrostowej, jak wskazano w Rozporządzeniu NC CAM. Zasady przeprowadzania Testu Ekonomicznego dla przepustowości przyrostowej wynikają z wytycznych Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu. Test ekonomiczny został przeprowadzony w oparciu o kryteria zatwierdzone przez krajowe organy regulacyjne w Polsce i w Danii, tj. przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) oraz Duńską Agencję Energii (DERA).

Pozytywny wynik testu ekonomicznego uzyskany przez  GAZ-SYSTEM i Energinet oraz spełnienie innych warunków określonych w Regulaminie Open Season 2017 pozwoli każdemu z operatorów  na  zawarcie 15-letnich Umów Przesyłowych z uczestnikami rynku, którym została przydzielona przepustowość. Zgodnie z przyjętym harmonogramem podpisanie Umów Przesyłowych powinno nastąpić najpóźniej do końca stycznia 2018 roku.

Obecnie obaj  operatorzy  kontynuują działania w ramach projektu w celu umożliwienia pierwszych dostaw gazu od października  2022 roku, pod warunkiem, że w 2018 roku podjęta zostanie pozytywna decyzja o realizacji inwestycji. Ostateczna decyzja inwestycyjna, która zostanie podjęta w 2018 roku zależy, m.in. od spełnienia warunków określonych w Umowach Przesyłowych.

Więcej informacji na temat Procedury Open Season 2017 można znaleźć na stronach GAZ-SYSTEM Energinet.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o wyniku Fazy 2 Procedury Open Season z 31 października 2017 r.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.