W zgodzie z naturą

GAZ-SYSTEM S.A. cechuje odpowiedzialność w prowadzeniu inwestycji.

Dla wszystkich budowanych gazociągów opracowywane są decyzje środowiskowe oraz realizowane zawarte w nich wytyczne. Trasy planowanych przez GAZ-SYSTEM S.A. gazociągów wybierane są tak, aby nie naruszyć miejsc występowania cennych gatunków roślin i zwierząt, a także nie zniszczyć chronionych siedlisk. W tym celu, aby zidentyfikować potencjalne kolizje z fauną i florą, przed wejściem na plac budowy prowadzone są wielomiesięczne obserwacje (inwentaryzacje przyrodnicze). Przykładem ich wykorzystania może być gazociąg Szczecin-Lwówek omijający całkowicie zwarte kompleksy Puszczy Barlineckiej chronionej w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W sytuacjach, w których uniknięcie kolizji jest niemożliwe, np. przy przekraczanych ciekach wodnych, podczas układania gazociągu stosowane są tzw. metody bezwykopowe (np. HDD), dzięki którym nie trzeba prowadzić wycinki drzew i krzewów, płoszyć zwierząt czy osuszać terenu.

Poza tym, na obszarach podmokłych np. na torfowiskach, gazociągi układane są w nieodwadnianym wykopie po to, aby nie osuszać przyległych terenów. Często stosuje się także odpowiednie terminy prowadzenia robót budowlanych, np. poza sezonem lęgowym ptaków, a także wszelkie urządzenia techniczne minimalizujące negatywne oddziaływanie, jak podziemne zespoły zaporowo upustowe czy tłumiki, które pozwalają ograniczać emisję hałasu.

Przy planowanej budowie gazociągu Polkowice-Żary, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na otoczenie, zakłada się użycie materiałów najwyższej jakości oraz zmniejszenie pasa montażowego w lasach i na obszarach rolnych. W celu ochrony szczególnie cennych terenów zielonych będą stosowane metody bezwykopowe. Niezbędna wycinka drzew zostanie przeprowadzona w okresie pozalęgowym.

Skuteczność prowadzonych działań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko potwierdzana jest wieloletnimi obserwacjami, np. w przypadku projektowanego obecnie gazociągu Świnoujście-Szczecin przeprowadzony został pięcioletni monitoring przyrodniczy.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.