Sponsoring

Prowadząc działalność sponsoringową GAZ-SYSTEM S.A. stosuje wytyczne Zarządzenia nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Spójność, przejrzystość, efektywność i odpowiedzialność to zasady, którymi kieruje się GAZ-SYSTEM S.A. w swojej działalności sponsoringowej. Aktywność spółki w tej dziedzinie regulują „Zasady działalności sponsoringowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” oraz aktualizowany co roku „Plan prowadzenia działalności sponsoringowej”.

Najważniejsze dziedziny sponsoringu w GAZ-SYSTEM S.A. to: inicjatywy proekologiczne, nauka, szkolnictwo oraz sport. Sponsoring w spółce prowadzony jest na poziomie ogólnopolskim i lokalnym, w mniejszym stopniu na poziomie międzynarodowym.

Każde działanie w ramach sponsoringu podlega pomiarowi i ocenie efektywności w zakresie: wizerunku spółki, odbioru medialnego, wzrostu rangi marki oraz wartości firmy. 

Wniosek sponsoringowy

Raport sponsoringowy


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.