Odpowiedzialne zarządzanie

GAZ–SYSTEM S.A. chce być liderem wśród europejskich operatorów przesyłu gazu rozwijającym się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W tym celu, w lipcu 2011 r., została przyjęta nowa strategia biznesowa spółki do 2020 roku, której integralnym filarem jest zarządzanie spółką z perspektywy zrównoważonego rozwoju.

Strategia została wypracowana  przez przedstawicieli wszystkich jednostek organizacyjnych GAZ-SYSTEM S.A. Podczas spotkań warsztatowych opracowany został szczegółowy plan działań w ramach pięciu zdefiniowanych kierunków strategicznych, które w najbliższych latach będą wyznaczały ścieżkę rozwoju spółki. Powstał spójny dokument, w którym zdefiniowano misję i wizję, cel i koncepcję spółki oraz pozycję, którą GAZ-SYSTEM S.A. zamierza osiągnąć na rynku europejskim do 2020 roku.

Bardzo istotnym działaniem było wdrożenie w całej organizacji zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa klasy ERP (ang. enterprise resource planning). System służy wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem przez gromadzenie informacji oraz umożliwia wykonywanie operacji na zebranych danych. System gromadzi jednocześnie tradycyjne funkcje zarządcze. Dotychczas w spółce funkcjonowały aplikacje, które nie współpracowały ze sobą. System ERP nie tylko je konsoliduje w ramach przepływu informacji między poszczególnymi systemami, lecz także unifikuje realizację procesów biznesowych zgodnie ze standardami korporacyjnymi we wszystkich Oddziałach. Dzięki temu uzyskujemy jednolitą informację, a sposoby postępowania w skali całej spółki są identyczne. Skutkiem implementacji narzędzia jest efektywna realizacja kluczowych projektów oraz wdrożenie kompleksowych rozwiązań zarządczych i kontrolnych.

Odpowiedzialne zarządzanie GAZ-SYSTEM S.A. przejawia się w dokładnym planowaniu i analizie poszczególnych projektów przed, jak i w trakcie ich realizacji. Spółka w działalności operacyjnej kieruje się zasadą ostrożności, co oznacza, że każdy projekt poprzedzony jest procesem identyfikacji i analizy potencjalnych czynników mogących zagrozić powodzeniu przedsięwzięcia. Dlatego też GAZ-SYSTEM S.A. wdrożył metodykę zarządzania projektami GazStep, która zawiera zasady postępowania w każdym z dziesięciu aspektów zarządzania projektami:


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.