Zarządzanie ochroną środowiska

System Zarządzania Środowiskowego obowiązuje w zakresie przesyłu gazu ziemnego na terenie całego kraju.

Celami środowiskowymi GAZ-SYSTEM są:

 • doskonalenie efektywnego zarządzania środowiskiem,
 • ciągła poprawa oddziaływania na środowisko prowadzonych procesów (np. inwestycyjnych, remontowych, eksploatacyjnych, zakupowych),
 • minimalizowanie negatywnego wpływu na otoczenie, szczególnie w zakresie:
  - gospodarki odpadami,
  - gospodarki wodno-ściekowej,
  - emisji zanieczyszczeń do powietrza,
  - emisji hałasu,
 • ochrona gatunków fauny i flory,
 • racjonalne użytkowanie mediów i zasobów,
 • pełna zgodność z obowiązującymi wymaganiami prawnymi,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników.

Powyższe cele realizujemy przez:

 • stosowanie najlepszych, dostępnych technik w osiąganiu wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości,
 • ograniczanie ilości powstających odpadów,
 • monitorowanie zanieczyszczeń emitowanych do wody, powietrza i ziemi oraz zapewnienie zgodności z dopuszczalnymi standardami emisyjnymi,
 • ograniczanie oraz utrzymywanie emisji hałasu na poziomie akceptowalnym w ramach stosowania najlepszych możliwych technologii,
 • stałe utrzymywanie zgodności z obowiązującym prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska oraz nieustanną identyfikację i dostosowanie swojej działalności do nowych wymagań prawnych,
 • angażowanie pracowników w inicjatywy na rzecz środowiska, organizowanie szkoleń oraz zapewnienie skutecznego przepływu informacji dot. działalności środowiskowej,
 • przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Deklaracja środowiskowa GAZ-SYSTEM


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.